P r o t o k ó ł Nr IV/2012

P r o t o k ó ł  Nr IV/2012
z obrad XV sesji VI kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 23 lipca 2012r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy Pana Marka Długokęckiego.
   
    Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła pani wójt,  zastępca wójta,  kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący rady powitał  zebranych na obradach sesji.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych - rada była władna do podejmowania uchwał.
Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad.
1. Sprawy organizacyjne :
  a)  otwarcie obrad  XV sesji i stwierdzenie quorum,
  b)  przyjęcie porządku obrad,
  c)  przyjęcie protokołu z  XIV sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
4. Podjęcie uchwał :
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2012 rok,
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
       Rogowo na lata 2012-2027,
  c) w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo,
  d) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Rogowo,
  e) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sosnowo
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie obrad.

Pan Długokęcki zapytał czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XIV sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.
Ad 2.
Przewodniczący rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
W dniu 19 lipca 2012 roku komisja rozwoju gospodarczego odbyła swoje posiedzenie, na którym zajmowano się następującymi  sprawami:
1.    Komisja zapoznała się z projektami uchwał na sesję.
 Projekt uchwały dotyczący uchylenia uchwały Rady Gminy omówiła Pani Wójt oraz przedstawiła  poprawioną uchwałę w powyższej sprawie. Zmiana dotyczy terminu rozliczenia.  
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2012 rok oraz zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2012 – 2027 przedstawiła pani skarbnik.
Projekt Planu Odnowy Miejscowości Sosnowo na lata 2012 – 2019 omówiła pani Dąbrowska.
Poinformowała, że w terminie do 6 września br. złożony zostanie wniosek na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sosnowie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jednym z warunków do otrzymania dofinansowania jest podjecie uchwały w tym temacie. Pani wójt poinformowała ,że odbyło się zebranie wiejskie w Sosnowie , na którym były zgłaszane propozycje przez mieszkańców.
2.    Wójt poinformowała również o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy :
budowa drogi gminnej Stary Kobrzyniec - Rojewo , zaawansowane są prace remontowe w świetlicy w Świeżawach, w Rojewie i w Lasotach.- wkrótce rozpocznie się ich wyposażenie w niezbędny sprzęt. Na ukończeniu są prace remontowe w świetlicy w Czumsku Małym oraz w świetlicy w Rudzie. Wkrótce rozpocznie się przebudowa drogi gminnej Borowo – Dębiany.
W dniu 18.07.2012r komisja oświaty, kultury, zdrowia , komisja rewizyjna i komisja ładu i porządku publicznego odbyły wspólne posiedzenie, na którym przedstawione zostały projekty uchwał na sesję. Komisje pozytywnie zaopiniowały wszystkie projekty uchwał.
Ad 3.
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 27.06.2012r :
- podpisano aneksy do umów, które po odbytych przetargach były przeanalizowane przez urząd marszałkowski,
- odbyły się cztery spotkania z inspektorem nadzoru, projektantem, wykonawcą i przedstawicielem gminy sprawie budowy drogi Rojewo-Stary Kobrzyniec,
- podpisano aneks do umowy z fundacją prowadzącą nauczanie przedszkolne ze względu na zmianę siedziby fundacji,
- odbył się przetarg na remont budynku Urzędu Gminy w Rogowie, wygrała firma z Lipna,
- odbył się przetarg na budowę chodnika w Rogowie – wygrała firma z Wielgiego,
- odbył się przetarg na projekt unijny „ Lepsze jutro”  prowadzony przez GOPS w Rogowie,
- przygotowywane są wnioski na dofinansowanie ze środków unijnych na ogłoszone programy i konkursy.
- w dniu 31.07 br odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników  w sprawie połączenia dwóch spółek tj. Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Puszczy Miejskiej i „Komes” w Rypinie. Wójt stwierdziła, że przedstawiane argumenty o słuszności połączenia dwóch spółek według jej oceny nie są zasadne. Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych , jeżeli zakupi jeden samochód bądź podpisze porozumienie z firmą wykonującą usługi transportowe to spełni wszelkie wymogi, aby brać udział w przetargach na odbiór i składowanie odpadów. Natomiast „ Komes” nie spełnia wymogów, gdyż nie posiada dwóch samochodów do selekcyjnej zbiórki i samochodu do obsługi kontenerów. W związku z powyższym według ustawy „Komes” nie może przystąpić do przetargu z obecnym wyposażeniem. Pani wójt poinformowała, że będzie głosowała przeciwko połączenia spółek, ponieważ doprowadza to do ubezwłasnowolnienia gmin wspólników. Partykularne interesy niszczą wspólne działania na rzecz mieszkańców powiatu rypińskiego.   
Pani wójt zwróciła się o pomoc w zbieraniu podpisów o utrzymanie Sądu Rejonowego w Rypinie.
Ad 4.
Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2012r przedstawiła skarbnik gminy, która omówiła zmiany po stronie dochodów i wydatków.  Po stronie dochodów zmiany polegały między innymi na zwiększeniu dochodów o kwotę 50 000 zł z tytułu wpływów za ścieki, zwiększeniu dochodów o kwotę 18 448 zł z tytułu dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „ Wyprawka szkolna”,
Po stronie wydatków zmiany polegały między innymi na : zmniejszeniu wydatków o kwotę 125 000 zł na inwestycje dotyczące przebudowy drogi gminnej Borowo-Dębiany oraz na remont i modernizację świetlicy w Rudzie o kwotę 4 095 zł, wprowadzeniu zadań inwestycyjnych dotyczących remontu drogi w m. Nadróż i Lasoty na kwotę 98 000 zł i budowy sieci wodociągowej w m. Borowo, Rojewo, Huta-Rogowo na kwotę 16 000 zł. Zwiększeniu wydatków w ramach dotacji na zakup podręczników dla uczniów, zwiększeniu wydatków o kwotę 78 960 zł na zapłatę za ścieki.
Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XV/23/12 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2012r  radni głosowali jednogłośnie.
Następnie pani Motylewska przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rogowo. Poinformowała, że w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowania należy dokonać zmian w dochodach bieżących w 2012r, które ulegają zwiększeniu o 110 021 zł , w wydatkach bieżących w 2012r, które ulegają również zwiększeniu o 98 116 zł oraz w wydatkach majątkowych w 2012r, które ulegają również zwiększeniu o kwotę 11 905 zł. Do przedstawionego materiału radni nie mieli pytań. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XV/24/12 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2012-2027 radni głosowali jednogłośnie.
Z kolei pani sekretarz uzasadniła celowość podjęcia uchwały uchylającej uchwałę dotyczącą określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu. W uchwale tej  nadzór wojewody zakwestionował zapis paragrafu 15 dotyczącego terminu rozliczenia dotacji. Termin rozliczenia dotacji będzie określany w umowach z poszczególnymi klubami. Do przedstawionego tematu uwag nie było. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały uchylającej uchwałę w powyższej sprawie  i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XV/25/12w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo radni głosowali jednogłośnie.
Pani Zarębska przedstawiła nowy projekt uchwały odnośnie warunków i trybu finansowania sportu przez gminę Rogowo.
Do tego tematu również nie było uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i odbyło się głosowanie. 15 radnych głosowało za podjęciem uchwały Nr XV/26/12 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Rogowo.
Projekt Planu odnowy Miejscowości Sosnowo omówiła pani Stańska. Poinformowała, że jednym z warunków przy złożeniu wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na remont świetlicy w Sosnowie jest uchwalenie planu odnowy tej miejscowości, w którym będzie zaplanowana ta inwestycja. Pani Stańska dodała, że odbyło się spotkanie z mieszkańcami Sosnowa, na którym zgłaszano propozycje do planu. Przedstawiono planowane zadania inwestycyjne, które zostały ujęte w planie odnowy.
Do powyższego tematu nie było uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Sosnowo i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XV/27/12 w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Sosnowo radni głosowali jednogłośnie.
Ad 5.
W  punkcie wolne wnioski pani Rutkowska Iwona poruszyła problem bezpańskich psów, które zaatakowały zwierzęta gospodarskie w Brzeszczkach Małych.
Radna Rucińska przedstawiła temat niszczenia drogi powiatowej w Hucie Chojno przez samochody ciężarowe, które transportują żwir.
Kierownik GOPS poinformowała o działalności biura dla obywatela, w którym można uzyskać bezpłatną poradę prawną. Poprosiła chętnych o zgłaszanie się. Jeżeli będzie odpowiednia liczba chętnych, wówczas w dniu 20.09 br w naszej gminie odbędzie się spotkanie prawnika z obywatelami, którzy będą mogli skorzystać z porady.     
Ad 6.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz. 1200 zakończył obrady XV sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                    Protokolant
Marek Długokęcki                                  Jadwiga Trybańska
     
 


 
metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (23 lipca 2012)
Opublikował: Mariusz Gębicki (27 sierpnia 2012, 07:37:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1263