P r o t o k ó ł Nr III/2012

P r o t o k ó ł  Nr III/2012
z obrad XIV sesji VI kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 27 czerwca 2012r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy Pana Marka Długokęckiego.
   
    Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła pani wójt,  zastępca wójta,  kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący rady powitał  zebranych na obradach sesji.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych ( radna Daszkowska przybyła po stwierdzeniu quorum, przyjęciu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji )-  rada była władna do podejmowania uchwał.
Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad.
 1.Sprawy organizacyjne :
   a) otwarcie obrad  XIV sesji i stwierdzenie quorum,
   b) przyjęcie porządku obrad,
   c) przyjęcie protokołu z  XIII sesji
 2.Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
 3.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
 4.Podjęcie uchwał :
   a) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2012 rok,
   b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
       Rogowo na lata 2012-2027,
   c) w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację inwestycji „ Budowa drogi gminnej nr
      120518C Stary Kobrzyniec-Rojewo od km 0+000 do km 3+008”,  
   d) w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej,
   e) w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo,
   f) w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do
      nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach programu „ Pomoc
      państwa  w zakresie dożywiania”,
   g) w sprawie ustalenia wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych
      na terenie miejscowości Stary Kobrzyniec gminy Rogowo,
   h) w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rogowo na lata
       2012-2016,
   i) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Rogowo.
 5.Wolne wnioski i zapytania.
 6.Zakończenie.

Pan Długokęcki zapytał czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XIII sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.
Ad 2.
Przewodniczący rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 25.06.2012r na którym zajmowano się następującymi tematami :
1.    Zgodnie z jednym z punktów planu pracy komisji dotyczącym kontroli umorzeń podatkowych w 2011r przewodnicząca poprosiła panią wójt o wypowiedzenie się w tym temacie. Pani wójt poinformowała, że w 2011r nie było umorzeń podatkowych.  
2.    Pani skarbnik omówiła projekty uchwał dotyczące zmian w budżecie gminy, zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy oraz zaciągnięcia pożyczki na budowę drogi gminnej Stary Kobrzyniec-Rojewo.
3.    Pani wójt przedstawiła projekty uchwał na sesję :
- w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego i podwyższenia wysokości kryterium dochodowego  uprawniające do nieodpłatnego korzystania z dożywiania,
- w sprawie trybu finansowania rozwoju sportu,
- w sprawie ustalenia miejsca lokalizacji nowego przystanku autobusowego w Starym Kobrzyńcu,
- w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Rogowie,
- w sprawie zmiany uchwały Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rogowo.
Na posiedzeniu w dniu 26.06 Komisja Rozwoju Gospodarczego zajmowała się następującymi tematami :
1.      Skarbnik gminy przedstawiła zmiany w budżecie gminy na 2012r oraz projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej gminy Rogowo.
2.    Zapoznano się z tematem zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy drogi gminnej Stary Kobrzyniec – Rojewo. Poinformowano, że pożyczka posiada oprocentowanie preferencyjne.
3.     Pani wójt poinformowała, że w uchwale dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego dla celów dożywiania nadzór wojewody wniósł uwagi. W związku z powyższym należy uchylić uchwałę w tej sprawie. Wójt omówiła uwagi dotyczące tej kwestii i przedstawiła nowy projekt uchwały w powyższej sprawie.   
4.    Pani Nowakowska przedstawiła temat dotyczący zmiany uchwały w sprawie uchwalenia programu przeciwdziałania narkomanii gminy Rogowo. Poinformowała, , że mimo, iż w gminie Rogowo nie odnotowano problemu narkomani  program powinien być uzupełniony o diagnozę problemów narkomanii.
5.    Członkowie komisji zapoznali się z projektem uchwały odnośnie posadowienia nowego przystanku w miejscowości Stary Kobrzyniec.
6.    W związku z regulacją stanu prawnego gruntu położonego w Rogowie (dotyczy działki nr 389/9 o pow. 0,0105 ha ) przedstawiono projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego.
7.    Pani wójt omówiła warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez naszą gminę. Poinformowała na jakie cele kluby sportowe mogą uzyskać dotacje oraz w jaki sposób będą się rozliczały podmioty, które będą korzystały z dotacji.   
Komisja oświaty odbyła posiedzenie w dniu 25.06 na którym omówiono i zaopiniowano projekty uchwał na sesję.
Pani skarbnik przedstawiła proponowane zmiany w budżecie, zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy oraz uzasadniła cel podjęcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na budowę drogi gminnej Stary Kobrzyniec – Rojewo.
Pani wójt zapoznała członków komisji z tematem wspierania rozwoju sportu przez gminę Rogowo poprzez stworzenie warunków i finansowanie w formie dotacji klubów sportowych. Przewodniczący komisji podkreślił, że sport wpływa na jakość życia mieszkańców, a propozycja pani wójt w sprawie przyjęcia uchwały odnośnie warunków i finansowania sportu  jest dobrym posunięciem w kierunku rozwoju sportu w naszej gminie, tak jak budowa stadionu i boisk.
Komisja ładu i porządku publicznego odbyła posiedzenie w dniu 22.06.2012r na którym zajmowano się następującymi tematami :
1.    Komisja zapoznała się z proponowanymi zmianami w budżecie  na 2012r.
2.    Pani skarbnik omówiła zmiany w wieloletniej prognozie finansowania gminy oraz projekt uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki na budowę drogi Stary Kobrzyniec – Rojewo.
3.    Pani Nowakowska poinformowała, że nadzór wojewody stwierdził uchybienia w uchwale w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego , którą należy uchylić i przedstawiła nowy projekt uchwały w tej sprawie.
4.    Wójt gminy przedstawiła temat dotyczący określenia warunków i trybu finansowania sportu przez gminę Rogowo.
5.    Na prośbę kierownika PKS dotyczącą posadowienia nowego przystanku w miejscowości Stary Kobrzyniec wzdłuż drogi powiatowej Obory-Kobrzyniec przedstawiono projekt uchwały w sprawie ustalenia miejsca lokalizacji tego przystanku.
6.    Członkowie komisji zapoznali się z diagnozą problemów narkomanii o którą będzie uzupełniony program przeciwdziałania narkomanii.
7.    Pani wójt przedstawiła projekt uchwały odnośnie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego na grunty położone w Rogowie.
Ad 3
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 29.05.2012r :
- złożono wniosek o dofinansowanie na zakup pojemników na odpady,
- wójt uczestniczyła w posiedzeniu Społecznej Rady ZOZ w Rypinie, na którym złożono sprawozdanie z działalności za 2011r,
- podpisano umowę z wykonawcą na remont świetlicy w Rudzie,
- podpisano umowę na budowę chodnika w Rogowie,
- w dniu 22.06 w Rypinie odbyło się podsumowanie projektu unijnego „ Z nauką ścisła za Pan brat”, w którym Gmina Rogowo brała udział,
- w dniu 22.06 odbyła się narada sołtysów, w której uczestniczył przedstawiciel  KRUS,
Pan Długokęcki odczytał podziękowanie dla mieszkańców gminy Rogowo od kierownika Oddziału Podstawowego w Orzełówce Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego za pomoc rzeczowo-finansową dla dzieci uczących się w polskiej szkole w Orzełówce koło Wilna
Ad 4.
Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2012r przedstawiła skarbnik gminy, która omówiła zmiany po stronie dochodów i wydatków.  Po stronie dochodów zmiany polegały między innymi na zwiększeniu dochodów o kwotę 648 707 zł z tytułu dofinansowania na budowę drogi gminnej Stary Kobrzyniec – Rojewo, zwiększeniu dochodów o kwotę 127 795 zł w ramach otrzymanych środków UE na realizacje programu
„ Lepsze jutro„, zwiększeniu dochodów o kwotę 1 173 zł z tytułu pozyskanych wpływów za wynajem świetlic.
Po stronie wydatków zmiany polegały między innymi na zmniejszeniu środków o kwotę 90 000 zł na remont świetlicy w Sosnowie, zwiększeniu wydatków o kwotę 136 661 zł na realizację programu „ Lepsze jutro”, wprowadzeniem trzech zadań inwestycyjnych : budowa drogi gminnej Nadróż-Lasoty( Białe Błota ), remont budynku Urzędu Gminy w Rogowie, odszkodowania z tytułu utraty pożytku i wartości produkcyjnej gruntów przy budowie kolektora tłocznego „ Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z przyłączami w m. Nadróż, Lasoty, Karbowizna i Pręczki gm. Rogowo oraz przebudowa istniejących przewodów tłocznych prowadzących ścieki sanitarne z gminy Rogowo”.
Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag.
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIV/14/12 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2012r  radni głosowali jednogłośnie.
Następnie pani Motylewska przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rogowo. Poinformowała, że w prognozie finansowej zostały naniesione dane ze sprawozdań za okres IV kwartału ubiegłego roku. Do przedstawionego materiału radni nie mieli pytań. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIV/15/12 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2012-2027 radni głosowali jednogłośnie.
W temat dotyczący zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na budowę drogi gminnej Stary Kobrzyniec – Rojewo wprowadziła skarbnik gminy. Poinformowała, że oprocentowanie pożyczki jest preferencyjne stanowiące równowartość wskaźnika WIBOR 3-mies., za udzielenie pożyczki Fundusz nie pobiera prowizji i żadnych dodatkowych opłat. Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIV/16/12 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację inwestycji „ Budowa drogi gminnej nr 120518C Stary Kobrzyniec-Rojewo od km 0+000 do km 3+008” głosowało 15 radnych.
Przewodniczący rady ogłosił przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad  pan Leszek Kukowski przedstawił temat dotyczący rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości. Poinformował, że regulując stan prawny działki nr 389/9  o powierzchni 0,0105 ha  położonej w Rogowie należy dokonać rozwiązania umowy użytkowania wieczystego z użytkownikiem tej działki przed upływem okresu ustalonego w umowie. Rozwiązanie umowy nastąpi za zgodą stron po dokonanej wycenie wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. W tym temacie radni nie mieli pytań i uwag. Wobec tego przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIV/17/12 w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej radni głosowali jednogłośnie.
Z kolei pani wójt uzasadniła celowość podjęcia uchwały uchylającej uchwałę dotyczącą podwyższenia kryterium dochodowego dla celu dożywiania. Stwierdziła, że nadzór wojewody wniósł uwagi do powyższej uchwały, między innymi uchwała nie powinna określać terminów dożywiania. Do przedstawionego tematu uwag nie było. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały uchylającej uchwałę o podwyższeniu kryterium dochodowego i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIV/18/12w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo radni głosowali jednogłośnie.
Wójt gminy przedstawiła projekt uchwały dotyczącej podwyższenia wysokości kryterium dochodowego dla celów dożywiania. Do tego tematu również nie było uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i odbyło się głosowanie. 15 radnych głosowało za podjęciem uchwały Nr XIV/19/12 w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Kolejny temat, który przedstawiła pani wójt to wyrażenie zgody na posadowienie nowego przystanku autobusowego w miejscowości Stary Kobrzyniec. Pani Nowakowska poinformowała, że przedstawiciel PKS zwrócił się z prośbą o podjęcie stosownej uchwały w powyższej sprawie ze względów bezpieczeństwa pasażerów. Nowy przystanek po podjęciu uchwały w sprawie ustalenia miejsca lokalizacji będzie posadowiony w miejscowości Stary Kobrzyniec wzdłuż drogi powiatowej Obory-Stary Kobrzyniec w pobliżu skrzyżowania z drogą wojewódzką Rypin-Lipno. Po wysłuchaniu przestawionego materiału radni nie wnieśli uwag i zastrzeżeń. Pan Długokęcki odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIV/20/12 w sprawie ustalenia wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie miejscowości Stary Kobrzyniec gminy Rogowo radni głosowali jednogłośnie.
W dalszej części wójt gminy wprowadziła w temat dotyczący zmiany uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Poinformowała, że pełnomocnik wojewody opiniując uchwałę dotyczącą programu przeciwdziałania narkomanii gminy Rogowo stwierdził, że w programie brak jest diagnozy problemów alkoholowych, o którą program winien być uzupełniony. Pani wójt przedstawiła diagnozę problemów narkomanii. Stwierdziła, że problem narkomanii ominął naszą gminę. Dodała, że z informacji uzyskanej z Komendy Powiatowej Policji w Rypinie oraz Rewiru Dzielnicowych w Rogowie wynika, że na terenie naszej gminy nie odnotowano przypadku narkomanii.
Do omówionego materiału nie było pytań. Prowadzący obrady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. 15 radnych głosowało za podjęciem uchwały Nr XIV/21/12 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rogowo na lata 2012-2016.
Projekt uchwały określającej warunki i tryb finansowania sportu przez gminę Rogowo przedstawiła pani Nowakowska. Radni zostali zapoznani na jakie cele może być udzielona dotacja klubom sportowym, w jaki sposób odbywać się będą rozliczenia z dotacji przez podmioty, które otrzymały dotację. Wójt dodała, że rozwój sportu należy do jednych z zadań gminy.Do przedstawionego materiału radni nie mieli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały dotyczącej trybu finansowania rozwoju sportu i poprosił o przegłosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIV/22/12 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Rogowo radni głosowali jednogłośnie.
Ad 5.
Wolnych wniosków nie było.
W związku z reorganizacją w policji, od 1.07.2012r nie będzie istniał Rewir Dzielnicowych w Rogowie, a pan Sławomir Graczyński nie będzie pracował na terenie naszej gminy. Pani wójt podziękowała  kierownikowi rewiru dzielnicowych za długoletnią współpracę.
Ad 6.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz. 1300 zakończył obrady XIV sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy                    Protokolant
Marek Długokęcki                                  Jadwiga Trybańska
     metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (27 czerwca 2012)
Opublikował: Mariusz Gębicki (9 lipca 2012, 13:43:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1501