P r o t o k ó ł Nr II/2012

P r o t o k ó ł  Nr II/2012

z obrad XIII sesji VI kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 29 maja 2012r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy Pana Marka Długokęckiego.
   
Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła pani wójt,  zastępca wójta,  kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący rady powitał  zebranych na obradach sesji.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych -  rada była władna do podejmowania uchwał.
Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad.
1.Sprawy organizacyjne :
a) otwarcie obrad  XIII sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z  XII sesji
2. Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2012 rok,
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach programu „ Pomoc państwa  w zakresie dożywiania”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Rogowo za 2011r.
8. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rogowo za 2011r.
9. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym  sprawozdaniu z wykonania budżetu  wraz z informacją o stanie mienia gminy Rogowo za 2011r.
10. Przedstawienie uchwały komisji rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2011r.
11. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o  wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rogowo w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy z wykonania budżetu za 2011r.
12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2011r
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie za  rok 2011.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność Wójta Gminy Rogowo.
15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zakończenie obrad.
Pan Długokęcki zapytał czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XII sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.
Ad 2.
Przewodniczący rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 2.05.2012r na którym zajmowano się następującymi tematami :
Pani wójt przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i sprawozdanie finansowe.
Pani Nowakowska poinformowała, że na koniec 2011r budżet zamknięto po stronie dochodów  kwotą 15 504 420 zł, a po stronie wydatków 20 771 718 zł.
W ciągu roku zwiększono budżet w związku z przydziałem dodatkowych środków na dofinansowanie zadań własnych i majątkowych gminy. Analizując wykonanie dochodów stwierdzono, że wykonano je w kwocie 15 008 705,51 zł, co stanowi 96,80% wykonania planu.
Przystępując do omawiania realizacji zadań po stronie wydatków poinformowano, że realizowano zadania w miarę spływu dochodów, rozstrzygnięcia przetargów oraz podpisania umów. Przedstawiono wykonanie zadań gospodarczych własnych i zleconych.
Następnie pani skarbnik zapoznała radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19.04.2011r o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia gminy za 2011r.
Członkowie komisji po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu pozytywnie ocenili wykonanie budżetu i jednogłośnie wnioskowali za udzieleniem absolutorium wójtowi gminy – Pani Barbarze Nowakowskiej.
Komisja podjęła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2011r , która została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.
W dniu 21.05.2012r komisja rewizyjna zajmowała się następującymi sprawami :
1.Rozpatrzono skargę na działalność wójta, która wpłynęła w dniu  17 maja 2012r do Przewodniczącego Rady Gminy Rogowo od pani I S. Przewodniczący rady gminy przekazał w/w skargę do komisji rewizyjnej celem zajęcia stanowiska.
Na tym posiedzeniu komisja zapoznała się z treścią skargi i zajęła stanowisko w  sprawie.
Członkowie komisji zapoznali się z wyjaśnieniami pracownika urzędu oraz  materiałami zgromadzonymi w sprawie skargi złożonej przez Panią I S. na działalność wójta gminy.
Z oceny zgromadzonego materiału komisja rewizyjna uznała, że działania wójta były podjęte zgodnie z prawem, a zatem skargę należy uznać za bezzasadną.
2. Komisja zapoznała się z projektami uchwał na sesję.
W dniu 25.05 komisja rozwoju gospodarczego zajmowała się następującymi tematami :
1.      Skarbnik gminy przedstawiła zmiany w budżecie gminy na 2012r oraz projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011r.
2.     Pani wójt wprowadziła w temat dotyczący sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011r.Poinformowała, że zadania były realizowane zgodnie z podjętymi uchwałami rady gminy.
3.    Wójt gminy omówiła temat związany z organizacją roku szkolnego  2012/13. Poinformowała o sytuacji kadrowej w każdej ze szkół.
4.    Pani Nowakowska przedstawiła sprawę funkcjonowania Gminnego Ośrodka Wczasowego w Sitnicy. Poinformowała, że ośrodek wymaga remontu i należy rozważyć kwestię jego dalszego funkcjonowania lub zbycia.
5.    Pani Bońkowska wprowadziła w temat sprawozdania z działalności GOPS za ubiegły rok.
6.    Przedstawiono temat skargi na działalność wójta oraz odpowiedź na zarzuty zawarte w skardze.
W dniu 12.04.2012r komisja oświaty, kultury i zdrowia odbyła  posiedzenie wyjazdowe do wszystkich szkół  na terenie naszej gminy. Podczas wizyt w szkole zostały omówione z dyrektorami kwestie związane z funkcjonowaniem szkół.
W dniu 25.05 na posiedzeniu komisji zostały omówione i zaopiniowane projekty uchwał na sesję. Pani wójt przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r, skarbnik gminy omówiła proponowane zmiany w budżecie gminy, natomiast pani Bońkowska przedstawiła sprawozdanie z działalności GOPS za 2011r. Następnie pani Nowakowska przedstawiła temat organizacji roku szkolnego na 2012/2013. Komisja pozytywnie ustosunkowała się do podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego dożywiania dzieci w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Członkowie komisji zostali zapoznani z treścią skargi złożonej na działalność wójta.    
Komisja ładu i porządku publicznego odbyła posiedzenie w dniu 23.05.2012r na którym zajmowano się następującymi tematami :
1.    Komisja zapoznała się z proponowanymi zmianami w budżecie  na 2012r.
2.    Pani wójt omówiła wykonane zadania w 2011r uwidocznione w sprawozdaniu z wykonania budżetu. W wyniku podjętych działań do budżetu pozyskiwano środki z zewnętrznych źródeł.
3.    Pani Nowakowska poinformowała, że gmina Rogowo przystąpiła do programu „Widoczna gmina”, który ma na celu przeprowadzenie szkolenia wśród najmłodszych dzieci na temat bezpieczeństwa na drodze.
4.    Wójt gminy przedstawiła temat organizacji roku szkolnego  2012/13.
5.    Pani Bońkowska przedstawiła sprawozdanie z działalności GOPS za 2011r.
6.    Przedstawiono projekt uchwały dotyczącej podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego dożywiania dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum.
7.    Przedstawiono temat dotyczący skargi na działalność wójta.
Ad 3
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 27.03 .2012r :
- w dniu 2.04 odbył się przetarg na budowę drogi Rojewo-Kobrzyniec,
- w dniu 12.04 odbyło się spotkanie zespołu interdyscyplinarnego,
- w dniu 10.05 odbyła się narada z sołtysami,
- odbyło się posiedzenie w urzędzie pracy, na którym omawiana była między innymi kwestia zatrudniania osób w ramach robót publicznych,
- w dniu 23.05 odbyło się posiedzenie Związku Gmin Północnego Mazowsza, na którym zarząd podjął decyzję o rezygnacji z diet oraz omawiano sprawy gazyfikacji,
- w dniu 25.05 odbył się przetarg na budowę drogi Borowo-Dębiany,
-  w dniu 28.05 wójt brała udział w nadzwyczajnym posiedzeniu w sprawie połączenia spółki „Komes” ze spółką Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Puszczy Miejskiej. Kolejny raz pani wójt podkreśliła, że jest przeciwna łączeniu tych spółek, gdyż firma „Komes” nie ma możliwości zaciągania kredytów, natomiast zakład utylizacji jest w dobrej kondycji finansowej, wypracowuje dochody, pozyskuje środki zewnętrzne na modernizację.
Pani wójt poinformowała o przystąpieniu Gminy Rogowo do projektu „ Widoczna gmina”. Jest to program skierowany do grupy najmłodszych dzieci dotyczący bezpieczeństwa na drodze. Następnie pani Nowakowska poinformowała o zbiórce darów i środków finansowych na zakup niezbędnych artykułów dla polskich dzieci uczących się w polskiej  szkole koło Wilna w Orzełówce.
W dalszej części pani wójt  nawiązała do wniosku radnego Magdziaka, przedstawionego na poprzedniej sesji dotyczącego podwyższenia znaków drogowych i naprawy barierek przy gimnazjum. Wójt poinformowała o ostatecznych uzgodnieniach z Zarządem Dróg Powiatowych w Rypinie. Znaki drogowe zostaną właściwie ustawione przez zarząd dróg, nowe barierki  przy obiektach szkolnych będą zamontowane przez gminę. Zarząd dróg uporządkuje teren  i naprawi odcinek drogi powiatowej w Rogowie w kierunku Świeżaw ( dotyczy zalewania drogi przez wody opadowe).
Radna Czerska zapytała, czy  program, w którym brały udział babcie z wnukami, odbywający się w Kobrzyńcu był zorganizowany tylko dla mieszkańców Kobrzyńca. Pani wójt poinformowała, że odpowiedź na to pytanie będzie udzielona w późniejszym terminie, po zapoznaniu się z powyższym tematem.
Ad 4.
Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2012r przedstawiła skarbnik gminy, która omówiła zmiany po stronie dochodów i wydatków. Po stronie dochodów zmiany polegały głównie na zwiększeniu subwencji części oświatowej o kwotę 23 506 zł na podstawie pisma Ministra Finansów, na zwiększeniu dochodów z tytułu dofinansowania budowy placu zabaw w miejscowościach Czumsk Mały, Lasoty, Borowo o kwotę 33 953 zł.
Po stronie wydatków zmiany polegały między innymi na zabezpieczeniu środków za pobyt  dziecka  w Domu Dziecka w Rypinie, na zakup pieca c.o do budynku urzędu gminy, na opracowanie gminnej ewidencji zabytków, zabezpiecza się środki dla klubu sportowego w Sosnowie.
Pytań w tym temacie  nie było. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały sprawie  zmian w budżecie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIII/7/12 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2012r  radni głosowali jednogłośnie.
Ad 5.
Z kolei pan Żbikowski przedstawił uchybienia stwierdzone przez nadzór pana wojewody w uchwale dotyczącej programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Do powyższego materiału radni nie mieli pytań. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały odnośnie uchylenia uchwały w powyższej sprawie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIII/8/12 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo radni głosowali jednogłośnie.
Ad 6.
W temat podjęcia uchwały o podwyższeniu kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego dożywiania dzieci wprowadziła pani wójt. Poinformowała, że proponuje podwyższenie kryterium dochodowego do 400%, aby większość dzieci kwalifikowała się do nieodpłatnych posiłków oraz wydłużenie okresu dożywiania od 1.01 do 30.04 i od 15.09.do 31.12  każdego roku kalendarzowego. W tym temacie uwag nie zgłoszono. Pan Długokęcki odczytał projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIII/9/12 w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” głosowało 15 radnych.
Przewodniczący rady ogłosił przerwę w obradach.
Ad 7.
Po wznowieniu obrad skarbnik gminy przedstawiła temat dotyczący rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011r. Pytań do przedstawionego tematu nie było. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIII/10/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogowo za 2011r radni głosowali jednogłośnie.
Ad 8.
Przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2011r.
Pani wójt przedstawiła wykonanie budżetu omawiając realizację zadań poszczególnymi działami. Stwierdziła, że na koniec roku budżet zamknięto po stronie dochodów kwotą 15 504 420 zł i po stronie wydatków 20 771 718 zł. W minionym roku zwiększono budżet w związku z przydziałem dodatkowych środków na dofinansowanie do zadań własnych i majątkowych gminy. Pani Nowakowska omówiła realizację dochodów za ubiegły rok, które zostały wykonane w kwocie 15 008 705,51 zł, co stanowiło 96,80% wykonania planu. Na dochody składają się :
- dochody własne 3 157 615,58 zł stanowią 21,04% ogółu dochodów, zrealizowane w 96,24% do planu,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 130 445,41 zł, wykonane zostały w 100% do planu,
- dotacje celowe i rozwojowe, środki UE 4 288 701,52 zł, co stanowi 28,57% ogółu dochodów, zrealizowane w 92,01 % w stosunku do planu,
- subwencje 7 431 943,00 zł, co stanowi 49,52 % ogółu dochodów, zostały wykonane w 100% do planu.
Wykonanie dochodów przedstawiono według działów gospodarki narodowej.
Z kolei pani wójt omówiła realizację zadań po stronie wydatków. Poinformowała, że realizowano zadania w miarę spływu dochodów, rozstrzygnięcia przetargów i podpisania umów. Wykonanie zadań własnych i zleconych w roku ubiegłym wójt przedstawiła według działów gospodarki narodowej. Zadania powierzone przez radę gminy wykonywano zgodnie z podjętymi uchwałami. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie kwotę 7 630 514 zł, wydatkowano kwotę 7 168 884,04 zł, co stanowi 93,95 % planowanych wydatków na inwestycje. Budżet gminy za 2011r zamknął się deficytem w wysokości 4 065 953,16 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2011r wynosi 1 952 914 zł.  Pani wójt poinformowała, że do budżetu gminy nie spłynęły środki z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w wysokości 500.000 zł za wybudowaną drogę Czumsk Duży-Narty. Wójt przedstawiła informację o stanie mienia komunalnego, informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie. Pani Nowakowska przedstawiła wykaz zastosowanych ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej za 2011r.
Na zakończenie omawianego sprawozdania podziękowała radnym, sołtysom i pracownikom samorządowym za dobrą współpracę w realizowaniu zadań i poprosiła o udzielenie absolutorium.
Ad 9.
Skarbnik gminy odczytała radnym uchwałę Nr 118/2012 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19.04.2012r w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rogowo sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie majątkowym Gminy Rogowo za 2011r. Skład orzekający wydał pozytywną opinię.
Ad 10.
Przewodnicząca komisji rewizyjnej przedstawiła uchwałę komisji rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2011r.
Ad 11.
Przewodnicząca komisji rewizyjnej odczytała radnym uchwałę Nr 3/2012 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rogowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo  za 2011r. Skład orzekający wydał pozytywną opinię.
Ad 12.
Przystępując do głosowania nad uchwałą w sprawie absolutorium dla pani wójt prowadzący obrady otworzył dyskusję. Do przedstawionych materiałów radni wnosili zapytania, na które odpowiedzi udzieliła wójt i kierownik referatu ogólnego.
Głos zabrała radna Czerska, która poruszyła temat dotyczący zmniejszenia planowanych wydatków w 2011r o kwotę 975 902,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Huta-Charszewo-Ruda”. Zadanie zostało wykonane za kwotę 200.518,50 zł. Stwierdziła, że dokumentacja została zawyżona prawie 500% w stosunku do faktycznej kwoty, która została zapłacona firmie za wykonanie zadania.
Pani wójt odpowiadając na powyższe, poinformowała, że zmniejszenie wydatków w zadaniu dotyczącym budowy wodociągu w miejscowościach Huta-Charszewo-Ruda nastąpiło po rozstrzygnięciu przetargu. Dokumentacja na to zadanie została zlecona projektantowi. Dodała, że wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji nie jest liczone procentowo w stosunku do wartości kosztorysowej. Przetarg na powyższe zadanie wygrała firma z Lipna, która zaoferowała najniższą cenę. Inwestycja została wykonana dobrze.. Pani Nowakowska dodała, że należy być zadowolonym, skoro udało się zrealizować zadanie taniej. Pan Kukowski poinformował, że kosztorys inwestorski jest opracowywany według aktualnego Katalogu Scalonych Nakładów Rzeczowych, na który nie mamy wpływu. Nie mamy również wpływu na wysokość cen na rynku. Ponadto kosztorys był opracowywany w I połowie 2010r, kiedy na rynku występował wzrost cen na materiały i roboty budowlane, natomiast wykonawstwo sieci wodociągowych realizowane było po ustabilizowaniu się cen, a nawet braku frontu robót dla firm, stąd chociażby na to niewielkie zadanie wpłynęło 5 ofert. Kosztorysy były też sprawdzane przez urząd marszałkowski, przy składanym wniosku o dofinansowanie inwestycji do którego nie było uwag. Oferta złożona przez firmę z Lipna na budowę wodociągu na odcinku Huta-Charszewo-Ruda spełniała wszystkie wymogi. Była ofertą najkorzystniejszą ze wszystkich ofert, gdyż wykonawca zaoferował najniższą cenę
Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIII/11/12 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rogowo za 2011r głosowało 15 radnych.
Ad 13.
Kierownik GOPS przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie za 2011r. Pani Bońkowska poinformowała, że GOPS w zakresie pomocy społecznej wykonuje zadania własne gminy  o charakterze obowiązkowym oraz zadania wynikające z innych ustaw. Do zadań ośrodka należy między innymi : przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych przewidzianych ustawą o pomocy społecznej. W przedstawionym sprawozdaniu ujęte są powody przyznania pomocy, realizacja zadań własnych, świadczenia dotyczące usług opiekuńczych i zasiłków stałych. Pani Bońkowska dodała, że od kilku lat na terenie gminy daje się zauważyć wzrost liczby osób i rodzin wymagających pomocy materialnej. Pomimo, iż samorząd gminy zwiększa wysokość środków na pomoc materialną jest ona nadal niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt „ Lepsze jutro”, którego głównym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji.
Do powyższego materiału radni nie mieli pytań. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały dotyczącej przyjęcia sprawozdania z działalności GOPS i poddał pod głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIII/12/12 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie za rok 2011 radni głosowali jednogłośnie.
Ad 14.
Przewodniczący rady zapoznał radnych z treścią  skargi na działalność wójta. Skarga od pani
 I S. wpłynęła w dniu 17.05.2012r do Przewodniczącego Rady Gminy Rogowo. Pani Zarębska  przedstawiła zgromadzony materiał w tej sprawie oraz ustosunkowała się do zarzutów w skardze.
Radna Czerska uważa, że sprawa jest trudna do rozstrzygnięcia, gdyż radni wysłuchali opinii jednej strony, natomiast nie ma skarżącej, która by wypowiedziała się w tej sprawie.   
Po wysłuchaniu wyjaśnień i dyskusji w tej sprawie przewodniczący rady odczytał projekt uchwały odnośnie rozpatrzenia skargi i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XIII/13/12 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rogowo głosowało 13 radnych, 2 radnych ( Czerska i Gutkowski ) wstrzymali się od głosowania.
Ad 15.
W punkcie wolne wnioski radny Magdziak podziękował za pozytywne załatwienie wniosku zgłaszanego na poprzedniej sesji. Ponadto radny Magdziak zapytał – kiedy będzie dostępny plac zabaw w Rogowie dla dzieci poza godzinami lekcyjnymi oraz poruszył temat założenia lampy, która by oświetlała plac zabaw i drogę do budynku nr 30, w którym mieszka 8 rodzin.
Pani wójt odpowiedziała, że plac zabaw będzie czynny do godz. 1900, następnie będzie zamykany na klucz. W sprawie oświetlenia terenu placu zabaw będą rozmowy z zakładem energetycznym.
Radny Gutkowski poruszył temat naprawy drogi w Seperaku. Pani wójt odpowiedziała, że droga będzie naprawiona, będzie przegląd wszystkich dróg.
Radna Czerska nawiązała do sprawy remontu drogi w Rogówku poprzez nawiezienie żwirem. Pani wójt odpowiedziała że zaniżenia na drodze będą nawiezione żwirem własnym sprzętem.
Ad 16.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz.1300  zakończył obrady XIII  sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy Rogowo                Protokolant    
Marek Długokęcki                                          Jadwiga Trybańska
 metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (29 maja 2012)
Opublikował: Mariusz Gębicki (22 czerwca 2012, 07:56:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1207