Protokół Nr 7/2003

P r o t o k ó ł  Nr VII/03

z obrad X sesji IV kadencji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 9 grudnia 2003r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego.

        Na obrady sesji przybyło 15 radnych Rady Gminy w Rogowie. Ponadto w obradach sesji uczestniczyła Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik, kierownicy referatów i zaproszeni goście.

Przewodniczący Rady zaproponował następujący porządek obrad :

1.    Sprawy organizacyjne :

a)   otwarcie obrad X sesji i stwierdzenie quorum,

b)   przyjęcie protokółu z IX sesji.

2.    Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji za okres między sesjami.

3.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.

4.    Podjęcie uchwał w sprawie :

a)   określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004r,

b)   podatku od posiadania psów na 2004r,

c)    obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2004r,

d)   podatku od nieruchomości na 2004r

5.    Wolne wnioski i zapytania.

6.    Zakończenie obrad.

Ad 1.

Otwarcia obrad sesji Rady Gminy w Rogowie o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy dokonał Przewodniczący Rady, który powitał radnych i zaproszonych gości. Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych , w tym radny Nowosad przybył po stwierdzeniu quorum i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji – rada była władna do podejmowania uchwał.

Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie protokołu z IX sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej urzędu gminy. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 13 radnych, 1 radny – Pan Słomiński był przeciwny. W związku z tym, że propozycja Przewodniczącego Rady została przegłosowana większością głosów, protokół z IX sesji został przyjęty bez czytania.

Radna Sobocińska zawnioskowała wprowadzenie do porządku obrad pkt – założenie instalacji centralnego ogrzewania w SP w Kobrzyńcu. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad sesji.

Ad 2.

W punkcie tym Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że posiedzenie komisji odbyło się w dniu 1.12.br, na którym komisja zajęła się ustaleniem stawek podatków na przyszły rok. Biorąc pod uwagę fakt, że społeczeństwo naszej gminy biednieje komisja wnioskuje o pozostawienie stawek obowiązujących w tym roku, za wyjątkiem niektórych stawek w podatku od środków transportowych, gdzie wzrosły minimalne stawki tego podatku do roku bieżącego.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że posiedzenie komisji odbyło się 2.12.br. Głównym tematem obrad komisji to ustalenie stawek podatków na 2004r. Komisja wnioskuje za pozostawieniem obowiązujących stawek w 2003r, za wyjątkiem tych, których dolna granica uległa zmianom. Kolejny temat obrad komisji było zapoznanie się z pilnymi remontami w obiektach szkolnych.

Posiedzenie Komisji Ładu i Porządku Publicznego odbyło się 1.12.br, na którym komisja debatowała na temat stawki podatku rolnego, od nieruchomości, od psów i od środków transportowych na 2004r. Komisja przychyliła się do propozycji wójta i postanowiła nie wnioskować o podwyższenie stawek podatków na 2004r, za wyjątkiem stawek w podatku od środków transportowych, których minimalna stawka została podwyższona przez Ministra Finansów.

Przewodniczący Komisji Oświaty poinformował, że posiedzenie komisji miało miejsce w dniu 2.12.br, na którym komisja dyskutowała o stawkach podatków na 2004r. Ponadto rozważano temat założenia centralnego ogrzewania w SP

 w Kobrzyńcu. W tym celu zostanie wykonany wstępny kosztorys. Członkom komisji została przedstawiona liczba dzieci zameldowanych na pobyt stały, które przynależą do dwóch obwodów szkół  tj. Kobrzyniec i Nadróż. Przedstawiono również najpilniejsze potrzeby w zakresie remontów w szkołach.

Radna Buczyńska zapytała o liczbę dzieci uczęszczających do SP w Rogowie oraz do gimnazjum. Nawiązała do wypowiedzi Pani Wójt z poprzedniej sesji dotyczącej zwrócenia uwagi dyrektorom szkół na agresję w szkołach. Pani Buczyńska stwierdziła, że na ostatniej sesji była mowa o przemocy w szkołach. Pani Wójt nakazała dyrektorom, żeby na to zwrócić uwagę. Skąd się przemoc bierze ?Właśnie z tego, że się likwiduje małe szkoły, które są przyjazne dla dziecka i tworzy się  „molochy” , takie zgromadzenie dzieci powoduje zagrożenie, bo jest zbyt duża energia . Uważa, że małe szkoły należy utrzymać. Pan Długokęcki powiedział, że utworzenie gimnazjum było wynikiem reformy.

Pani Wójt odpowiedziała, że Publiczne Gimnazjum w Rogowie liczy 261 uczniów, natomiast SP w Rogowie ponad 190 dzieci. Szkoły te są rozdzielne.

Radny Słomiński stwierdził, że podobno faktem jest, że w szkole w gimnazjum   pojawił się już alkohol, w naszej szkole w gimnazjum i to też wskazuje na to co się dzieje. Dzieci z różnych szkół podstawowych ścierają się. Nie można mówić, że nie ma problemu. Skrajnym przypadkiem jest gimnazjum rypińskie. Jeśli będzie się łączyć mniejsze szkoły , to na etapie szkół podstawowych mogą zacząć się podobne problemy, może nie związane z alkoholem, bo są to młodsze dzieci, ale innego typu. Szkoły małe są przyjazne dzieciom. Nauczyciel każdego ucznia zna, może do każdego ucznia dotrzeć. Pan Długokęcki stwierdził, że nie było mowy o likwidacji żadnej szkoły tylko zostały przedstawione dane.

Ad 3.  

W punkcie tym prowadzący obrady poprosił Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani Nowakowska przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie między sesjami tj. od 24.11.2003r.

 

Oto, niektóre z nich :

-         rozliczenie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zbiornika wyrównawczego w Rogowie, będzie wizytacja sprawdzająca, czy wszystkie sprawy ujęte we wniosku zostały zrealizowane,

-         udział w zarządzie Związku Gmin Rypińskich, na którym był temat rozliczenia podatku WAT między firmą a Związkiem,

-         uczestnictwo w komisjach rady,

-         w dniu 6.12.03r przekazano samochód pożarniczy OSP w Rogowie,

-         przeznaczono kwotę 150 zł na zakup nagród za uczestnictwo w konkursie wiedzy rolniczej. Rolnicy z naszej  gminy również będą brali  udział w tym konkursie,

-         poinformowanie o szkoleniu rolników na temat wypełniania wniosków o dopłaty ze środków unijnych,

-         poinformowanie o awarii pieca centralnego ogrzewania w budynku urzędu gminy.

Przewodniczący zapytał czy są jakieś pytania do przedstawionego materiału. Nie było pytań.

Ad 4.

W temat podjęcia uchwały podatku od środków transportowych na 2004r wprowadziła Pani Wójt. Przedstawiła propozycje stawek tego podatku, które stanowią załącznik do protokołu. Wszystkie komisje były za propozycja wójta. Radni innych propozycji nie zgłosili. Przewodniczący  Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej określenia stawek podatku od środków transportowych i poddał pod głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr X/23/03 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004r.

Kolejną uchwałą, którą radni podjęli była uchwała w sprawie podatku od posiadania psów. Pani Wójt wyjaśniła, że rolnicy są zwolnieni zgodnie z ustawą od płacenia od dwóch psów. Natomiast sołtys Trymers zwrócił się o wyjaśnienie, czy psy myśliwskie są zwolnione z podatku oraz czy psy przetrzymywane w bloku przez właściciela działki, która znajduje się poza miejscem zamieszkania są zwolnione

z podatku ? Pani Wójt udzieliła odpowiedzi na powyższe zapytania stwierdzając, że ustawa nie przewiduje zwolnienia z podatku psów myśliwskich, natomiast z podatku są zwolnione psy, które są przetrzymywane na działce w celu jej pilnowania, a nie psy posiadane w blokach. Pani Wójt zaproponowała stawkę od posiadania psów na 2004r w wysokości 37 zł. Wszystkie komisje były za propozycją Pani Wójt. Radni nie zgłosili innych propozycji. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej podatku od posiadania psów i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr X/24/03 w sprawie podatku od posiadania psów radni głosowali jednogłośnie.

Następnie Pani Wójt wprowadziła w temat podjęcia uchwały w sprawie ceny żyta do podatku rolnego na 2004r. Stwierdziła, że od kilku lat rada nie podwyższała stawki podatku rolnego, ze względu na trudną sytuację w rolnictwie.  Wójt zaproponowała pozostawienie na 2004r stawki obowiązującej w 2003r ceny żyta za 1 q w wysokości 25 zł. Wszystkie komisje były za przyjęciem ceny żyta w wysokości 25 zł za 1 q dla celów podatku rolnego na 2004r. Innych propozycji nie było. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały dotyczącej obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego i poddał pod głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę

Nr X/25/03 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2004r.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad Pani Wójt przedstawiła propozycje stawek podatku od nieruchomości na 2004r, które stanowią załącznik do protokołu. Zawnioskowała, aby nie podwyższać stawek na 2004r i jednocześnie zwolnić emerytów i rencistów, którzy przekazali gospodarstwa rolne na Skarb Państwa od podatku od pozostałych budynków. Wszystkie komisje były za propozycją wójta. Innych propozycji nie było. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2004r i zarządził głosowanie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr X/26/03 w sprawie podatku od nieruchomości na 2004r.

Przewodniczący Rady powitał Pana Tadeusza Wąsickiego dyrektora Publicznego Gimnazjum w Rogowie, który przybył na obrady sesji.

Z kolei Pan Długokęcki przeszedł do następnego punktu porządku obrad tj. do wniosku Pani Sobocińskiej Aureli dotyczącego założenia instalacji centralnego ogrzewania w SP w Kobrzyńcu. Poprosił Panią Wójt o zabranie głosu w tej sprawie. Wójt zabierając głos stwierdziła, że po złożeniu wniosku przez radną Sobocińską na poprzedniej sesji Komisja Oświaty zajęła się tym tematem. Na posiedzeniu tej komisji zostały przedstawione dane dotyczące liczby dzieci do porównania w SP w Kobrzyńcu i w SP w Nadrożu. Nie było sensu porównania liczby uczniów w SP w Kobrzyńcu i w SP w Rogowie ponieważ w Kobrzyńcu jest mniejszy obwód i zawsze dzieci będzie mniej patrząc nawet przyszłościowo. Nikt nie mówił o żadnej likwidacji szkoły tylko były przedstawione dane z ewidencji ludności. Dyrektor Trzcińska prowadziła rozmowy z rodzicami dzieci z Huty Chojno, które chodzą do SP w Nowej Wsi. Rodzice nie są zainteresowani przeniesieniem dzieci do SP w Kobrzyńcu, szkoda, bo liczba dzieci w Kobrzyńcu uległaby zwiększeniu. Dzieci z Huty Chojno mogłyby dojeżdżać gimbusem, gdyż przyjeżdża po uczniów z gimnazjum i z powrotem jedzie do Kobrzyńca i dopiero do Huty Chojno. Rodzice decydują do której szkoły będą chodzić ich dzieci. Wójt poinformowała, że na komisji powiedziała iż będzie  opracowany wstępny kosztorys na zainstalowanie centralnego ogrzewania w celu zorientowania się o wysokości kosztów. Natomiast, czy będzie zainstalowane co w Kobrzyńcu to rada przeznacza środki finansowe. Nikt nie mówi o tym, że szkoła będzie likwidowana. Patrząc perspektywicznie w szkołach w Sosnowie i w Rogowie dzieci będą, są to duże obwody. Do szkoły w Nadrożu dochodzą dzieci z sołectwa Balin mimo, że są mieszkańcami gminy Rypin. Dla nas jest to dobrze.  Wójt powiedziała, że szkoły na terenach wiejskich powinny być finansowane nie na ucznia lecz na oddział, gdyż te szkoły nigdy nie będą miały tylu uczniów ile jest w szkołach miejskich. Subwencja oświatowa naliczana jest na ucznia. Na następne spotkanie komisji oświaty będzie przygotowana wstępna kalkulacja kosztów centralnego ogrzewania w SP w Kobrzyńcu żeby operować kwotami nie z sufitu oraz kwoty subwencji oświatowej, które przypadają na utrzymanie każdej szkoły w naszej gminie.

Radna Krajewska w dyskusji na powyższy temat stwierdziła, że jeżeli pokazuje się liczby, z których wynika, że SP w Kobrzyńcu jest o malejącym wzroście dzieci to być może za kilka lat szkoła ta będzie zlikwidowana. Stwierdziła, że zna gminy, gdzie są bardzo małe szkoły i utrzymuje się te szkoły. W odpowiedzi na powyższe Pani Wójt stwierdziła, że na poprzedniej sesji były uwagi, że nie ma kalkulacji, nie ma szczegółowych danych, dlatego przygotowano dane dotyczące liczby dzieci dla porównania w dwóch szkołach. Jeżeli komisja oświaty zażąda porównania liczby dzieci  kolejnych szkół, to przygotujemy. Pani Wójt poinformowała, że wszyscy radni otrzymają dane dotyczące subwencji oświatowej przydzielonej każdej szkole jak również dane dotyczące kosztów założenia centralnego ogrzewania w szkole w Kobrzyńcu.

Radna Sobocińska zawnioskowała o przesunięcie podjęcia decyzji przez radę dotyczącej założenia centralnego ogrzewania w Kobrzyńcu na kolejnej sesji.

W związku z awarią pieca centralnego ogrzewania w budynku urzędu gminy Pani Wójt zwróciła się do radnych o wyrażenie zgody na zakup nowego pieca, którego koszt wynosiłby około 15 tys. zł. poprzez podjęcie uchwały dotyczącej zmian w budżecie. Radna Buczyńska potwierdziła, że urzędu z tego powodu nie można zamknąć Środki pochodziłyby z nadwyżki budżetowej i przesunięcia środków zabezpieczonych  a nie wykorzystanych na zakup wozu bojowego.

W trakcie dyskusji na powyższy temat radny Słomiński poprosił o wyjaśnienie rozdysponowania nadwyżki budżetowej. Na powyższe , odpowiedzi udzieliła wójt i skarbnik.

W dyskusji radni stwierdzili, że jeżeli zaszła potrzeba wymiany pieca, należy taki wydatek ponieść.  Przewodniczący zapytał czy głosujemy nie mając projektu uchwały ? Radni jednogłośnie głosowali za podjęciem uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy.

Ad 5.       

W punkcie tym Pani Wójt poinformowała, że w związku z tym, że na dzisiejszej sesji padło stwierdzenie, że w gimnazjum w Rogowie pojawił się alkohol, powiadomiła telefonicznie o tym fakcie dyrektora Wąsickiego i poprosiła o wyjaśnienie tej sprawy, gdyż dyrektor jest odpowiedzialny za funkcjonowanie tej szkoły. Dyrektor Wąsicki w swojej wypowiedzi stwierdził, że „problemy wychowawcze były, są i będą. Podstawowe nałogi takie jak : alkohol, narkotyki, palenie papierosów pojawiły się znacznie wcześniej w domach, na podwórkach i zostały przeniesione do szkoły. Przez 4 lata istnienia gimnazjum nie było problemu z narkotykami poprzez rozprowadzanie czy zażywanie”. W dalszej części powiedział dyrektor „robiliśmy anonimowe ankiety, które są u mnie do wglądu. Ostatnio Pani psycholog relacjonowała, iż gro uczniów wypowiada się przeciwko i nie stwierdza, że w szkole są narkotyki lecz mówię, nie daję głowy. Wychowanie w domach po prostu leży. Rodzice przymykają oczy na pewne sprawy w domu a uczeń przenosi do szkoły pewne zachowania. Uczeń wie, że my nic nie zrobimy, bo w drastycznym przypadku to ja muszę uzyskać zgodę dyrektora innego gimnazjum na przeniesienie ucznia. To nie jest duża szkoła, ja znam uczniów Jeśli dziecko będzie chciało coś zrobić to i tak zrobi, mimo, że obstawię np. 10 nauczycieli na przerwę. Natomiast problem alkoholu w gimnazjum, jaki pojawił się to, gdybym ukręcił głowę sprawie, nie nagłośnił to by nic nie było. A ten alkoholizm polegał na tym, że chłopiec przemycił puszkę piwa w plecaku , jest to uczeń III klasy. Miał pecha, bo drugi kolega usiadł na ten plecak i to piwo poszło z puszki i to było na korytarzu, więc wpadł.  Rodzice tego ucznia są wezwani do szkoły .To dobry uczeń, który do tej pory nie stwarzał kłopotu. Przyjdźcie Państwo do szkoły, zobaczcie jaka jest atmosfera, jak pracują nauczyciele, jak ja pracuję, jak się młodzież zachowuje. Problemy wychowawcze były, są i będą w mniejszym lub większym stopniu. Na zaprzeczenie tego co tu padło mogę powiedzieć, prawie 20 % mam dzieci spoza obwodu. Nie przyszliby do gimnazjum gdzie są narkotyki, alkoholizm, palenie papierosów, przemoc, agresja. Od tych rodziców mamy opinię bardzo dobrą, gorzej jest tutaj z gminy Rogowo”.  

Radny Słomiński w odpowiedzi na wystąpienie dyrektora stwierdził, że nie zgłaszał zarzutów dotyczących alkoholizmu, palenia papierosów czy narkotyków w gimnazjum, zgłosił problem pojawienia się alkoholu w gimnazjum. Powiedział „ to nie były zarzuty dotyczące alkoholizmu, papierosów i narkotyków, po prostu powiedziałem, że pojawił się alkohol w naszym gimnazjum”,

 dalej powiedział „ jednak jakiś alkohol był, informacja może przekręcona, przełożona”. Radny słyszał, że była to butelka wódki, ale teraz ma informację z pierwszej ręki i wierzy dyrektorowi. Jako skrajny przykład Pan Słomiński podał gimnazjum rypińskie gdzie problemy są spore. W dyskusji nad utrzymaniem małych szkół padło stwierdzenie, że im większa szkoła tym większe problemy. Pan Słomiński zawnioskował, aby zapraszać dyrektorów szkół na sesje i mieć informacje od nich , co się dzieje w szkołach.

Po wypowiedzi Pana Słomińskiego Pan Wąsicki zabierając głos stwierdził, że podchodzi emocjonalnie do niektórych spraw. Otrzymał telefon, że na sesji jest poruszany problem alkoholu w gimnazjum i poproszono go aby wyjaśnił tę sprawę radnym.  Uważał, że musi być osobiście i wyjaśnić uwagi czy stwierdzenia dotyczące gimnazjum. Na naradach dyrektorów wójt przekazuje uwagi z zewnątrz, które dotyczą szkół. Te uwagi bardzo ceni , bo dyrektorzy notują sobie, żeby na dane sprawy zwrócić uwagę. Radny Gutkowski stwierdził, że popiera opinie dyrektora, że szkoła dziecka nie wychowa. Jak rodzice nie wychowają to już dyrektor czy nauczyciel nie wychowa. W szkole dziecko jest kilka godzin, a rodzice mają go 24 godziny.

W dalszej części pkt wolne wnioski radny Słomiński powiedział, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego Pani Wójt stwierdziła iż jest

„ nędznym projektantem ‘, „ nie wiem skąd takie opinie i takie stwierdzenie skoro nigdy nie miała doczynienia z moją pracą zawodową . Podobno dlatego, że uważam , że przekrój rury w instalacjach nie ma znaczenia „. Pan Słomiński dodał, że latem tego roku w dyskusji na temat wymiany pieca centralnego ogrzewania w SP w Sosnowie stwierdził, że wymiana kotła na jakikolwiek inny kocioł nie jest warunkiem wymiany instalacji c.o jeśli jest sprawna i nie wolno wymieniać samych rur instalacyjnych na mniejsze przekroje bez wymiany grzejników.

W odpowiedzi na powyższe Pani Wójt zaprzeczyła, że kiedykolwiek nazwała Pana Słomińskiego „ nędznym projektantem”. Ponadto stwierdziła, że piec centralnego ogrzewania w SP w Sosnowie został wymieniony na nowy, rury oraz grzejniki powinny być wymienione. W SP w Nadrożu zachodzi również potrzeba wymiany pieca c.o wraz z całą instalacją.

Z kolei Przewodniczący Rady poprosił Panią Trybańską o rozdanie wszystkim  radnym statutu gminy.

Ad 6.

Po wyczerpaniu zaplanowanych tematów Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za przybycie i zakończył o godz. 13 00 obrady sesji.

Na tym protokół zakończono.Przewodniczący Rady Gminy                               Protokolant

Marek Długokęcki                                     Jadwiga Trybańska       

Plik do pobrania Protokół nr 7/2003 (54kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (9 grudnia 2003)
Opublikował: Mariusz Gębicki (22 grudnia 2003, 10:02:28)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (22 grudnia 2003, 10:12:38)
Zmieniono: zamieniono VII na 7

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3352