P r o t o k ó ł Nr I/2012

P r o t o k ó ł  Nr I/2012
z obrad XII sesji VI kadencji Rady Gminy Rogowo z dnia 27 marca 2012r pod przewodnictwem przewodniczącego rady gminy Pana Marka Długokęckiego.

    Na obrady sesji przybyło 13 radnych Rady Gminy Rogowo. Ponadto w obradach uczestniczyła pani wójt,  zastępca wójta,  kierownicy referatów i zaproszeni goście.
Przewodniczący rady powitał  zebranych na obradach sesji.
Stwierdzono quorum. W obradach sesji uczestniczyło 13 radnych ( radna Daszkowska przybyła po stwierdzeniu quorum, przyjęciu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji )-  rada była władna do podejmowania uchwał. Przewodniczący poinformował radnych o usprawiedliwionej nieobecności radnej Kopczyńskiej i radnej Rucińskiej.
Z kolei  przewodniczący obrad przedstawił  proponowany porządek obrad.
1.    Sprawy organizacyjne :
  a)    otwarcie obrad  XII sesji i stwierdzenie quorum,
  b)    przyjęcie porządku obrad,
  c)    przyjęcie protokołu z  XI sesji
2.    Sprawozdanie przewodniczących komisji z posiedzeń komisji.
3.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres między sesjami.
4.    Podjęcie uchwał :
  a)    zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2012 rok,
  b)    w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółce wodnej dotacji z budżetu gminy
         Rogowo, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania,
c)    w sprawie  wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013r,
d)    w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
       bezdomności zwierząt na terenie gminy Rogowo w 2012r,
e)    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasta Rypina w sprawie
       powierzenia zadania publicznego – prowadzenia środowiskowego domu samopomocy,
f)    w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej na 2012r.
5.    Wolne wnioski i zapytania.
6.    Zakończenie obrad.
Pan Długokęcki zapytał czy są inne propozycje ? Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Następnie prowadzący obrady zaproponował przyjęcie protokołu z XI sesji bez czytania. Protokół znajdował się do wglądu na stole prezydialnym i jest na stronie internetowej Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści radni głosowali jednogłośnie.
Ad 2.
Przewodniczący rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie sprawozdań z posiedzeń komisji za okres między sesjami.
W dniu 25 stycznia 2012r Komisja Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie, na które zostali zaproszeni przedstawiciele firmy KOMES. Na tym posiedzeniu była dyskusja na temat ceny ścieków. Przedstawiciel KOMES przedstawił stanowisko odnośnie podwyżki ceny ścieków od nowego roku 2012.Poinformował, że podwyżka wynika ze wzrostu kosztów za odbiór i oczyszczenie ścieków. Ponadto czyniono starania o pozyskanie odbiorców ścieków z gminy Brzuze.
W dniu 22.03 Komisja Rozwoju Gospodarczego zajmowała się następującymi tematami :
1.      Skarbnik gminy przedstawiła zmiany w budżecie gminy na 2012r, temat dotacji z budżetu gminy dla spółki wodnej oraz projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie lub nie wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2013r.
2.    Pani wójt przedstawiła temat związany z zawarciem porozumienia z Gminą Miasta Rypin w sprawie powierzenia zadania publicznego.  
3.    Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi przedstawił pan Żbikowski.
4.    Pani wójt poinformowała o wniosku ks. proboszcza i rady parafialnej w Rogowie w sprawie dofinansowania do chodnika wokół kościoła oraz remontu schodów.   
Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Oświaty, która odbyła się w dniu 19.03.br przedstawił pan Stefan Magdziak. Przewodniczący komisji przedstawił tematy, którymi zajmowała się komisja.
1.    Przedstawiono proponowane zmiany w budżecie na 2012r.
2.    Komisja zapoznała się z zasadnością podjęcia uchwał w sprawie dotacji dla spółki wodnej oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Rogowo, a Gminą Miasta Rypina na powierzenie zadania publicznego – prowadzenia środowiskowego domu samopomocy.
3.    Członkowie komisji po wysłuchaniu propozycji w sprawie nie tworzenia funduszu sołeckiego w 2013r przychylili się do propozycji wójta.
4.    Omówiono projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2012r.
Komisja Ładu i Porządku Publicznego odbyła posiedzenie w dniu 20.03.2012r na którym zajmowano się następującymi tematami :
1.    Komisja zapoznała się z proponowanymi zmianami w budżecie  na 2012r.
2.    Pani skarbnik przedstawiła projekt uchwały dotyczący udzielenia z budżetu gminy dotacji dla spółki wodnej.  Kolejny projekt uchwały, który przedstawiła skarbnik gminy to wyrażenie bądź nie wyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2013. Przedstawiono wysokość środków przypadających na sołectwa.
3.    Pani Nowakowska przedstawiła projekt uchwały dotyczącej zawarcia porozumienia z Gminą Miasta Rypina w sprawie powierzenia zadania publicznego. Poinformowała, że osoby z terenu gminy Rogowo korzystają z zajęć terapeutycznych, które odbywają się na terenie miasta Rypin. W związku z tym jest konieczność podjęcia stosownej uchwały.
4.    Pan Żbikowski przedstawił program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2012.
5.    Komisja zapoznała się z wnioskiem złożonym przez ks. proboszcza i radę parafialną w Rogowie dotyczącym dofinansowania do wyremontowania schodów i położenia nowego chodnika wokół kościoła.  
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 21.03.2012r na którym zajmowano się następującymi tematami :
1.    Komisja opracowała plan pracy komisji na 2012r, który został przedstawiony radzie na sesji.
2.    Pani wójt omówiła projekty uchwał na sesję.
3.     Radny Gutkowski na poprzednim posiedzeniu komisji poprosił o udostępnienie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych ze Szkoły Podstawowej w Sosnowie i w Rogowie. Dyrektorzy tych szkół przybyli na posiedzenie komisji i osobiście wręczyli radnemu tygodniowy plan lekcji.    
4.    Pani wójt przedstawiła temat dotyczący zamiaru połączenia  spółek tj. firmy KOMES z zakładem utylizacji odpadów w Puszczy Miejskiej.
5.    Członkowie komisji dyskutowali  w sprawie ewentualnego dofinansowania do remontu schodów i chodnika wokół kościoła w związku z wnioskiem ks. proboszcza i rady parafialnej w Rogowie.
Ad 3
W tym punkcie przewodniczący rady poprosił panią wójt o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami. Pani wójt przedstawiła najważniejsze sprawy, które miały miejsce w okresie od 29.12 .2011r :
- w dniu 9.01 odbyła się narada z sołtysami na temat tworzenia bądź nie tworzenia funduszu sołeckiego w 2013r, sołtysi jednogłośnie byli przeciw wyodrębnieniu funduszu sołeckiego. Poruszona była też sprawa zadań do wykonania w sołectwach w 2012r,
- w dniu 24.01 podpisana została umowa z panem marszałkiem na remont świetlic w Rojewie, Świeżawach i w Lasotach,
- w dniu 25.01 odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy KOMES w sprawie ceny za ścieki w 2012r,
- w dniu 30.01 odbyło się spotkanie Rady Społecznej ZOZ w Rypinie, na której omawiany był budżet na 2012r,
- w dniu 7.02 odbyło się szkolenie w Bydgoszczy na temat organizacji oświaty,
- w dniu 9.02 odbyło się w urzędzie gminy szkolenie kadry pracowniczej na temat kontroli zarządczej,
- odbyło się spotkanie z Komendantem Powiatowej Policji w Rypinie, na którym poinformowano o planowanej reorganizacji rewirów policji. Pani wójt dodała, że jest przeciwna takiej decyzji ze względu na bezpieczeństwo ludzi i obiektów na terenie gminy. Z chwilą likwidacji rewiru policji nie będzie oszczędności finansowych, gdyż policjanci będą pokonywać dodatkowe kilometry na odcinku Rypin-Rogowo.  
- w dniu 22.02 wójt uczestniczyła w spotkaniu Lokalnej Grupy Działania dotyczącym podziału środków na poszczególne gminy,
- w dniu 24.02 odbył się konwent wójtów, na którym były poruszane tematy dotyczące oświaty i nowych zadań, które gminy będą finansowały z własnych budżetów,
- w dniu 7.03 odbyło się walne spotkanie w zakładzie utylizacji w Puszczy Miejskiej, na którym poinformowano o zamiarze połączenia spółki KOMES ze spółką zakładu utylizacji odpadów. Wójt jest przeciwna takiej decyzji, gdyż firma KOMES nie ma możliwości zaciągania kredytów mając inwestycje w mieście, natomiast zakład utylizacji wypracowuje dochody. Jeżeli nastąpi połączenie spółek, to gmina wystąpi o zwrot udziałów, które posiada w spółce zakładu utylizacji.
Pani Nowakowska poinformowała, że wpłynął wniosek od ks. proboszcza i rady parafialnej w Rogowie o dofinansowanie do wymiany chodnika wokół kościoła w Rogowie i naprawy schodów. W budżecie nie ma zaplanowanych środków na takie zadania. Rada parafialna miała możliwość złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o środki na remont zabytków  na obiekty sakralne.
Ponadto pani wójt poinformowała o złożonych wnioskach  i o stopniu realizacji zadań gospodarczych :
1.    złożono wniosek na zakup pojemników na odpady,
2.    prowadzi się przetarg na remont świetlicy w Czumsku Małym,
3.    prowadzi się przetarg na wyposażenie do świetlic wiejskich,
4.    ogłoszono przetarg na budowę drogi Kobrzyniec-Rojewo
5.    Gmina Rogowo będzie uczestniczyła w programie „ Widoczna gmina”, który ma na celu przeprowadzenie szkolenia wśród najmłodszych dzieci na temat bezpieczeństwa na drodze oraz w programie „ Aktywni w Gminie Rogowo”
Pani Nowakowska poinformowała, że w najbliższym czasie będzie wstawione okno w remizie OSP w Rogówku, zgodnie z decyzją radnych oraz planuje się spotkanie z zarządem OSP w Rogówku w sprawie uregulowania stanu prawnego obiektu.
Wójt poruszyła temat remontu drogi w Nadrożu(Czereśnie). Poinformowała, że gmina podpisała porozumienie z firmą, która miała budować wiatraki i zobowiązała się do utwardzenia tego odcinka drogi.
Ad 4.
Przewodniczący rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. do podejmowania uchwał.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2012r przedstawiła skarbnik gminy, która omówiła zmiany po stronie dochodów i wydatków.  Po stronie dochodów zmiany polegały między innymi na zmniejszeniu planowanych dochodów z tytułu dofinansowania na budowę wodociągu Huta-Charszewo-Ruda, zwiększeniu dochodów w dziale w gospodarce komunalnej z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Rypinie z tytułu budowy kanalizacji ściekowej w 2011r. Po stronie wydatków zmiany polegały między innymi na zwiększeniu wydatków o kwotę 147.000 zł na zadanie dotyczące budowy chodnika i ścieżki rowerowej w Rogowie, zwiększeniu wydatków na remont i modernizację świetlicy wiejskiej w Rudzie - na to zadanie jest podpisana umowa na dofinansowanie z programu Leader w ramach PROW, na zwiększeniu wydatków na dokumentację na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Do powyższego materiału głos zabrała radna Czerska, która zapytała jakie zadania będą wykonywane w świetlicy w Rudzie, gdyż wcześniej było mówione, że właściciele działek letniskowych w Rudzie remontowali świetlicę.  Pani wójt odpowiedziała, że częściowo właściciele działek wyremontowali świetlicę tj. wymiana okien, drzwi, centralne ogrzewanie, natomiast gmina dokona takich remontów jak : ocieplenia budynku, otynkowanie, zadaszenie, na które otrzyma dofinansowanie z programu Leader ponad 89 tys. zł.  Innych pytań w tym temacie  nie było. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XII/1/12 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Rogowo na 2012r  radni głosowali jednogłośnie.
Przewodniczący rady ogłosił przerwę.
Po wznowieniu obrad pani Motylewska przedstawiła temat dotyczący udzielenia spółce wodnej dotacji z budżetu gminy. Omówiła zasady przyznania spółce dotacji celowej oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia. Do przedstawionego tematu Radni nie mieli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i poprosił o przegłosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XII/2/12 w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółce wodnej dotacji z budżetu gminy Rogowo, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania radni głosowali jednogłośnie.
W temat wyodrębnienia lub nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2013r wprowadziła pani skarbnik. Pani Motylewska odczytała wysokość środków przypadających na poszczególne sołectwa. Omówiono również procedury, które miały by być spełnione przy wydatkowaniu funduszu sołeckiego na wykonanie określonego zadania. Wójt wnioskowała o nie wyodrębnianie funduszu sołeckiego, ze względu na rozdrobnienie środków w budżecie. Poinformowała również, że sołtysi są również przeciwni tworzeniu funduszu sołeckiego. Do przedstawionego materiału radny Gutkowski zapytał, czy poszczególne sołectwa mogą korzystać z funduszu sołeckiego, jeżeli nie chcą wszystkie sołectwa. Pani wójt odpowiedziała, że jeżeli zostanie podjęta uchwała o nie wyodrębnianiu funduszu, to żadne sołectwo nie może korzystać ze środków funduszu, gdyż nie zostanie on utworzony. Radna Czerska stwierdziła, że 60% gmin ma wyodrębniony fundusz sołecki. Przewodniczący rady poddał pod głosowanie powyższy temat. Za nie wyodrębnieniem funduszu sołeckiego głosowało 10 radnych, za wyodrębnieniem funduszu sołeckiego radni nie glosowali, 2 radnych ( Czerska i Gutkowski ) wstrzymali się od głosowania. Pan Długokęcki odczytał projekt uchwały w sprawie nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XII/3/12 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 głosowało 10 radnych, 2 radnych ( Gutkowski i Czerska ) wstrzymali się od głosowania. Podczas głosowania był nieobecny  radny Sińczak.
W dalszej części pan Żbikowski przedstawił program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2012r. Poinformował, że zgodnie z postanowieniami przepisów art. 11a ustawy o ochronie zwierząt rada gminy ma obowiązek uchwalić do końca marca program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. W programie zawarte są cele i kierunki polityki gminy wobec problemu bezdomności zwierząt jak również realizacja założonych celów. W tym temacie nie było pytań. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XII/4/12 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rogowo radni głosowali jednogłośnie.
Z kolei pani wójt przedstawiła cel podjęcia uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasta Rypina w sprawie powierzenia zadania publicznego. Poinformowała, że dwóch mieszkańców z terenu naszej gminy uczestniczy w warsztatach terapeutycznych prowadzonych na terenie Miasta Rypina. W związku z tym, gmina Rogowo powinna podpisać porozumienie, którego przedmiotem jest nieodpłatne przyjęcie przez Miasto Rypin części zadania gminy w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Do powyższego materiału radni nie mieli uwag. Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w powyższej sprawie i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XII/5/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasta Rypina w sprawie powierzenia zadania publicznego – prowadzenia środowiskowego domu samopomocy radni głosowali jednogłośnie.
Przewodnicząca komisji rewizyjnej przedstawiła zaplanowane działania komisji na 2012r zawarte w planie pracy komisji i poprosiła o jego przyjęcie. Radni nie mieli uwag do przedstawionego materiału. Wobec tego prowadzący obrady odczytał projekt uchwały odnośnie planu pracy komisji i poprosił o głosowanie. Za podjęciem uchwały Nr XII/6/12 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej na 2012r radni głosowali jednogłośnie.
Ad 5.
W punkcie wolne wnioski radny Magdziak zgłosił następujące wnioski :
1.    Zamontowane przez Gimnazjum barierki uniemożliwiające bezpośrednie wyjście dzieci na jezdnię zostały połamane i są zagrożeniem dla dzieci. Radny wnioskował o naprawę barierek.
2.    W Rogowie na chodniku posadowione znaki drogowe są zbyt nisko i stanowią zagrożenie dla użytkowników chodnika. Radny wnioskował o spowodowanie właściwego ustawienia znaków.
Wnioski zgłoszone zostały przekazane na piśmie na ręce przewodniczącego rady.
Pani wójt ustosunkowała się do wypowiedzi radnego i poinformowała, że wnioski te powinny być skierowane do Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie, gdyż powyższe zadania nie są zadaniami gminy tylko powiatu.
Ad 6.
Po wyczerpaniu zaplanowanego porządku obrad przewodniczący rady o godz. 1230  zakończył obrady XII  sesji Rady Gminy Rogowo.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Gminy Rogowo                                  Protokolant      
         Marek Długokęcki                                             Jadwiga   Trybańska

 





 






      
                                    




metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rogowo (27 marca 2012)
Opublikował: Mariusz Gębicki (30 kwietnia 2012, 12:28:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1415