Og.6220.4.2011 - Budowa drogi gminnej nr 120518C Stary Kobrzyniec-Rojewo o długości ok. 3,1 km - wydanie decyzji

Rogowo, dnia 24.10.2011 r.
Og.6220.4.2011

O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
WÓJT  GMINY  ROGOWO
zawiadamia strony w postępowaniu,
wszczętym na wniosek
Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo, w sprawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego planowanego przedsięwzięcia:
Budowa drogi gminnej nr 120518C Stary Kobrzyniec-Rojewo o długości ok. 3,1 km,  

że
wydana została
decyzja z dnia 21 października 2011 r. znak: Og.6220.4.2011
o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego przedsięwzięcia:
Budowa drogi gminnej nr 120518C Stary Kobrzyniec-Rojewo o długości ok. 3,1 km,
planowanego do realizacji przez
Gminę Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.


Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
- zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo, na
  następującej stronie: www.bip.rogowo.pl.
- wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo.
- wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń w sołectwie Kobrzyniec, Rogówko i Rojewo.
   a/a AC


                                                                          Wójt Gminy Rogowo
                                                                                     (-)
                                                                      mgr Barbara Nowakowska

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (24 października 2011)
Opublikował: Mariusz Gębicki (23 marca 2012, 08:56:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1652