Og.6220.4.2011 - Budowa drogi gminnej nr 120518C Stary Kobrzyniec-Rojewo o długości ok. 3,1 km

Rogowo, dnia 03.10.2011 r.
Og.6220.4.2011
O B W I E S Z C Z E N I E
Mając na uwadze art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
WÓJT  GMINY  ROGOWO
zawiadamia strony, że w prowadzonym na wniosek Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo
postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego przedsięwzięcia:
Budowa drogi gminnej nr 120518C Stary Kobrzyniec-Rojewo o długości ok. 3,1 km
planowanego do realizacji przez Gminę Rogowo,
w drodze postanowienia z dnia 3 października 2011 r. znak: Og.6220.4.2011,
nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego  przedsięwzięcia.
Wójt Gminy Rogowo, przed rozstrzygnięciem  co do potrzeby ewentualnego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, pismem z dnia 9 września 2011 r. znak: Og.6220.4.2011 wystąpił o opinię w tej sprawie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie.  
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 26 września 2011 r. znak: WOO.4240.760.2011.KS wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie w piśmie z dnia 28 września 2011 r. znak: N.NZ-40-3-7/11 również wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Wójt Gminy Rogowo rozstrzygając co do potrzeby ewentualnego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia wziął pod uwagę wyrażone wcześniej opinie w tej sprawie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie oraz uwzględnił łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
- zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo, na
   następującej stronie: www.bip.rogowo.pl.
- wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo.
-  wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń w sołectwie Kobrzyniec, Rogówko i Rojewo.
a/a AC                                                                 Wójt Gminy Rogowo
                                                                            (-)
                                                             mgr Barbara Nowakowska

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (3 października 2011)
Opublikował: Mariusz Gębicki (23 marca 2012, 08:50:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1654