Og. 7624-2/10 ... na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „LOTEK Sp. z o.o.

Rogowo, dnia 10.05.2011 r.
Og. 7624-2/10
O B W I E S Z C Z E N I E
Mając na uwadze art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
WÓJT  GMINY  ROGOWO
podaje do publicznej wiadomości,
że na wniosek
Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „LOTEK Sp. z o.o.
Mała Nieszawka, ul. Bydgoska 62, 87-103 Toruń
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego planowanego przedsięwzięcia:
Kopalnia kruszywa naturalnego „Pinino-Kobrzyniec”
na terenie nieruchomości położonych w obrębie Nowy Kobrzyniec oznaczonych działką nr 4/4, nr 4/6, nr 7, nr 8, nr 14/2, nr 17/2 i na terenie nieruchomości położonych w obrębie Pinino oznaczonych działką nr 157/3, nr 142/1, nr 143/2, nr 143/3, nr 122/2.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone jest do przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 40) lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), w związku z powyższym kwalifikowane jest jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
W granicach nieruchomości położonych w obrębie Nowy Kobrzyniec oznaczonych działką nr 4/4, nr 4/6, nr 7, nr 8, nr 14/2, nr 17/2 i w granicach nieruchomości położonych w obrębie Pinino oznaczonych działką nr 157/3, nr 142/1, nr 143/2, nr 143/3, nr 122/2 planowana jest eksploatacja kopalin na łącznej powierzchni 23,87 ha. W granicach nieruchomości położonej w obrębie Nowy Kobrzyniec oznaczonej działką nr 1 planowany jest zakład przerobu kruszywa.

W ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia. Przedłożony został Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Pinino-Kobrzyniec”. Tut. organ postanowieniem z dnia 10 maja 2011 r. znak: Og. 7624-2/10 zobowiązał Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LOTEK Sp. z o.o. do uzupełnienia przedłożonego Raportu o oddziaływaniu na środowisko o wyszczególnione elementy oraz do wyjaśnienia lub ustosunkowania się do wymienionych zagadnień.
 
Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo.
Organem właściwym do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz.

Informuję się, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy. Dokumentacja sprawy wyłożona jest w Ref. Ogólnym (pok. nr 16) Urzędu Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 715–1515.
 
Ponadto informuję się, że istnieje możliwość składania wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie. Termin do kiedy można składać wnioski i uwagi zostanie ogłoszony po dokonaniu uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450 z późn. zm.). Uwagi i wnioski wnoszone w formie pisemnej mogą być przesłane na adres Urzędu Gminy Rogowo  lub też mogą być złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w Rogowie (pok. nr 10).  Uwagi i wnioski wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy przesłać na następujący adres mailowy Urzędu Gminy Rogowo: ugrogowo@rogowo.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rogowo.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
-    zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo, na
      następującej stronie: www.bip.rogowo.pl.
-    wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo.
-    wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń miejscowości Pinino.
-    wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń sołectwa Kobrzyniec w miejscowości Stary
     Kobrzyniec.
a/a AC

                                                                    Wójt Gminy Rogowo
                                                                              (-)
                                                                mgr Barbara Nowakowska

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (10 maja 2011)
Opublikował: Mariusz Gębicki (11 maja 2011, 17:12:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1662