Og. 7624-1/10 - Kopalnia kruszywa naturalnego „Rogówko TT”

Rogowo, dnia 14.01.2011 r.

Og. 7624-1/10

O B W I E S Z C Z E N I E
Mając na uwadze art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
WÓJT  GMINY  ROGOWO
podaje do publicznej wiadomości,
że na wniosek
TIR-TRANS S.C.
Iwona Rutka, Henryka Rutka
ul. Owocowa 57, Brzozówka, 87-123 Dobrzejewice 
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego planowanego przedsięwzięcia:
Kopalnia kruszywa naturalnego „Rogówko TT”
na terenie nieruchomości położonej w obrębie Rogówko oznaczonej działką nr 46.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone jest do przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 40) lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), w związku z powyższym kwalifikowane jest jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia. Przedłożony został Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Rogówko TT”. Tut. organ postanowieniem z dnia 14 stycznia 2011 r. znak: Og. 7624-1/10 zobowiązał TIR-TRANS S.C. do uzupełnienia przedłożonego Raportu o oddziaływaniu na środowisko projektowanej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Rogówko TT” o wyszczególnione elementy oraz do wyjaśnienia lub ustosunkowania się do wymienionych zagadnień.
 
Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo.
Organem właściwym do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz.

Informuję się, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy. Dokumentacja sprawy wyłożona jest w Ref. Ogólnym (pok. nr 16) Urzędu Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 715–1515.
 
Ponadto informuję się, że istnieje możliwość składania wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie. Termin do kiedy można składać wnioski i uwagi zostanie ogłoszony po dokonaniu uzupełnienia   Raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450 z późn. zm.). Uwagi i wnioski wnoszone w formie pisemnej mogą być przesłane na adres Urzędu Gminy Rogowo  lub też mogą być złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w Rogowie (pok. nr 10).  Uwagi i wnioski wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy przesłać na następujący adres mailowy Urzędu Gminy Rogowo: ugrogowo@rogowo.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rogowo.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
 zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo, na następującej stronie: www.bip.rogowo.pl.
 wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo.
 wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń miejscowości Rogówko.
a/a AC
                                                                                        Wójt Gminy Rogowo
                                                                                                    (-)
                                                                                     mgr Barbara Nowakowska

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (14 stycznia 2011)
Opublikował: Mariusz Gębicki (21 stycznia 2011, 08:04:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1625