Og. 7624-11/09 - Powierzchniowa eksploatacja złoża kruszywa naturalnego na terenie działek ...

Rogowo, dnia 05.10.2010 r.
Og. 7624-11/09
O B W I E S Z C Z E N I E
Mając na uwadze art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
WÓJT  GMINY  ROGOWO
podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek
Kopalni Surowców Mineralnych S. Mroczek, T. Szczepański, Sp.j.
Parsęcko 98B, 78-404 Szczecinek

wydana została decyzja z dnia 01.10.2010 r. znak: Og. 7624-11/09
o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego przedsięwzięcia:

Powierzchniowa eksploatacja złoża kruszywa naturalnego na terenie działek nr 69/3, 67/3, 118/1, 117/7, 117/8, 117/3, 117/5, 64, 63, 62, 54, 53, 61/2, 197, 52/2, 126 w obrębie Nowy Kobrzyniec gmina Rogowo,
planowanego do realizacji przez
Kopalnię Surowców Mineralnych S. Mroczek, T. Szczepański, Sp.j.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone jest do przedsięwzięć o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 26) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), w związku z powyższym kwalifikowane jest jako przedsięwzięcie mogące zawsze oddziaływać na środowisko.


Informuję się, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z całą dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Decyzja oraz dokumentacja sprawy dostępna jest w Ref. Ogólnym (pok. nr 16) Urzędu Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 715–1515.

                                                                       Wójt Gminy Rogowo
                                                                                  (-)
                                                                    mgr Barbara Nowakowska

 
---
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo, na następującej stronie: www.bip.rogowo.pl.
wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo.
wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń sołectwa Kobrzyniec.
a/a AC

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (5 października 2010)
Opublikował: Mariusz Gębicki (11 października 2010, 09:58:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2319