Og. 7624-2/09 - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego przedsięwzięcia: Powierzchniowa eksploatacja złoża kruszywa naturalnego na terenie działek nr 69/3, 67/3, 118/1, 117/7, 117/8, 117/3, 117/5, 64, 63, 62, 5

Rogowo, dnia 01.09.2010 r.

Og. 7624-2/09

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

WÓJT  GMINY  ROGOWO

mając na uwadze art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamia strony w postępowaniu,
wszczętym na wniosek
Kopalni Surowców Mineralnych S. Mroczek, T. Szczepański, Sp.j. Parsęcko 98B, 78-404 Szczecinek
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego przedsięwzięcia: Powierzchniowa eksploatacja złoża kruszywa naturalnego na terenie działek nr 69/3, 67/3, 118/1, 117/7, 117/8, 117/3, 117/5, 64, 63, 62, 54, 53, 61/2, 197, 52/2, 126 w obrębie Nowy Kobrzyniec gmina Rogowo,
planowanego do realizacji przez
Kopalnię Surowców Mineralnych S. Mroczek, T. Szczepański, Sp.j.,

że przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze wszystkimi aktami w sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia oraz wypowiedzieć się co do całości postępowania dowodowego oraz zgłoszonych żądań, a także złożyć końcowe oświadczenie.
 
Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo.

Dokumentacja sprawy dostępna jest w Ref. Ogólnym (pok. nr 16) Urzędu Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 715–1515.
 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.


Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
- zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo, na następującej stronie: www.bip.rogowo.pl.
- wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo.
- wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń sołectwa Kobrzyniec w Starym Kobrzyńcu.
a/a AC

    Wójt Gminy Rogowo
                   (-)
mgr Barbara Nowakowska

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (1 września 2010)
Opublikował: Mariusz Gębicki (2 września 2010, 09:25:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3101