UWAGA: USUWAMY AZBEST !!! Edycja 2022

UWAGA: USUWAMY AZBEST !!! Edycja 2022
I n f o r m a c j a  
W ó j t a    G m i n y    R o g o w o 
skierowana do właścicieli obiektów położonych na terenie GMINY ROGOWO 

dotycząca możliwości uzyskania dofinansowania na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Uprzejmie informuję, że Gmina Rogowo uzyskała dotację od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na 2022 rok na zadania realizowane na terenie Gminy Rogowo związane z usuwaniem  azbestu w ramach uruchomionego Programu Priorytetowego Azbest 2022.
 
Dofinansowanie udzielane jest na przedsięwzięcia w zakresie:
  • demontażu pokrycia dachowego zawierającego azbest, czyli wykonanego z płyt azbestowo-cementowych (tzw. eternitu) lub elewacji zawierających azbest,
  • transportu powstałych odpadów  niebezpiecznych zawierających azbest z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
  • przekazania do unieszkodliwiania odpadów  niebezpiecznych zawierających azbest powstałych z dokonanej rozbiórki.

Nowe pokrycia dachowe zainteresowane osoby wykonać muszą już wyłącznie z własnych środków.
Maksymalny koszt jednostkowy demontażu, transportu i unieszkodliwienia (przekazania na składowisko) odpadów zawierających azbest wynosi 800 zł za 1 Mg. Maksymalny koszt jednostkowy transportu i unieszkodliwienia (przekazania na składowisko) odpadów zawierających azbest wynosi 500 zł za 1 Mg.  
Obiekt, z którego planuje się usunąć wyroby zawierające azbest musi być ujęty w Gminnej bazie danych o wyrobach  zawierających azbest.

Wyboru wykonawcy prac związanych odpowiednio z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest dokonać musi wyłącznie Gmina Rogowo, czyli Beneficjent pozyskanych środków z WFOŚiGW w Toruniu.

Dofinansowywane w 2022 roku zadanie powinno zostać zakończone do dnia 31 października 2022 r.

Osoby zainteresowane usunięciem wyrobów (odpadów) zawierających azbest z pokryć dachowych lub elewacji proszone są o składanie w Urzędzie Gminy w Rogowie stosownych wniosków według wzoru przygotowanego przez Urząd. 

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Decyzję o pozwoleniu na budowę lub dokonane w Starostwie Powiatowym w Rypinie (Wydział Budownictwa) zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych z potwierdzeniem wpływu do Starostwa zgłoszenia – o ile jest wymagane lub pismo Starostwa Powiatowego w Rypinie (Wydział Budownictwa) potwierdzające, że planowane do wykonania roboty budowlane związane z wymianą pokrycia dachowego nie wymagają dokonania zgłoszenia.
  2. Kopię mapy ewidencyjnej lub zasadniczej obejmującej teren nieruchomości, na której położony jest obiekt, z którego planuje się usunąć wyroby zawierające azbest, z zaznaczeniem tego obiektu.


Urząd Gminy w Rogowie przyjmować będzie przedmiotowe wnioski na usuwanie wyrobów zawierających azbest do dnia 31 marca 2022 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rogowie, pok. nr 6 w godzinach pracy urzędu, tel. 54 280 16 22.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (12 stycznia 2022)
Opublikował: Mariusz Gębicki (13 stycznia 2022, 07:41:47)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (13 stycznia 2022, 07:51:58)
Zmieniono: poprawiono formatowanie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 378