UWAGA: USUWAMY AZBEST !!! Edycja 2018

UWAGA: USUWAMY AZBEST !!! Edycja 2018
I n f o r m a c j a  
W ó j t a    G m i n y    R o g o w o 
skierowana do właścicieli obiektów położonych na terenie GMINY ROGOWO 
dotycząca możliwości uzyskania dofinansowania na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Uprzejmie informuję, że Gmina Rogowo planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o uzyskanie w 2018 roku dotacji na zadania realizowane na terenie Gminy Rogowo związane z utylizacją azbestu w ramach uruchomionego Programu priorytetowego Azbest 2018.

Dofinansowanie udzielane będzie na przedsięwzięcia w zakresie:
- demontażu pokrycia dachowego zawierającego azbest, czyli wykonanego z płyt azbestowo-
  cementowych (tzw. eternitu) lub elewacji zawierających azbest,
- transportu powstałych odpadów  niebezpiecznych zawierających azbest z miejsca rozbiórki do miejsca
  unieszkodliwienia,
- przekazania do unieszkodliwiania odpadów  niebezpiecznych zawierających azbest powstałych z
  dokonanej rozbiórki.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dofinansuje zadanie w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe koszty, czyli 30%, pokryte zostaną ze środków budżetu Gminy Rogowo.

Nowe pokrycia dachowe zainteresowane osoby wykonać muszą już we własnym zakresie.
Maksymalny koszt jednostkowy demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest wynosi 800 zł za 1 Mg.  

Obiekt, z którego planuje się usunąć wyroby zawierające azbest musi być ujęty w Gminnej bazie danych o wyrobach  zawierających azbest

Wyboru wykonawcy prac związanych odpowiednio z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest dokonać musi wyłącznie Gmina Rogowo, czyli Beneficjent pozyskanych środków z WFOŚiGW w Toruniu.
Dofinansowywane w 2018 roku zadanie powinno zostać zakończone do dnia 31 października 2018 r.

Osoby zainteresowane usunięciem wyrobów (odpadów) zawierających azbest z pokryć dachowych lub elewacji proszone są o składanie w Urzędzie Gminy w Rogowie stosownych wniosków według wzoru przygotowanego przez Urząd. 

Do wniosku należy dołączyć:

1. Decyzję o pozwoleniu na budowę lub dokonane w Starostwie Powiatowym w Rypinie (Wydział
    Budownictwa) zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych z potwierdzeniem wpływu do
    Starostwa zgłoszenia – o ile jest wymagane lub pismo Starostwa Powiatowego w Rypinie (Wydział
    Budownictwa) potwierdzające, że planowane do wykonania roboty budowlane związane z wymianą
    pokrycia dachowego nie wymagają dokonania zgłoszenia.
2. Kopię mapy ewidencyjnej lub zasadniczej obejmującej teren nieruchomości, na której położony jest
    obiekt, z którego planuje się usunąć wyroby zawierające azbest, z zaznaczeniem tego obiektu.

Urząd Gminy w Rogowie przyjmować będzie przedmiotowe wnioski na usuwanie wyrobów zawierających azbest do dnia 16 marca 2018 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Pani Moniki Smulskiej (Urząd Gminy w Rogowie, pok. nr 18 w godzinach pracy urzędu, tel. 54 280 16 22) lub u Pana Andrzeja Ciborskiego (Urząd Gminy w Rogowie, pok. nr 16 w godzinach pracy urzędu, tel. 54 280 16 22).

Druki pism:

1. Wniosek – usunięcie wyrobów zawierających azbest
2. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych (wzór do przedłożenia w Starostwie Powiatowym
    w Rypinie)
3. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (wzór do przedłożenia
    w Starostwie Powiatowym w Rypinie)
4. Pismo w sprawie potwierdzenia braku potrzeby zgłoszenia robót (wzór do przedłożenia w
    Starostwie Powiatowym w Rypinie)

Plik do pobrania Załącznik nr 1 - Wniosek (54kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 2 - Zgłoszenie robót (21kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 3 - Oświadczenie (37kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 4 - Potwierdzenie (19kB) word
Plik do pobrania Załącznik nr 5 - Informacja (49kB) word

metryczka


Wytworzył: Barbara Nowakowska - Wójt (13 lutego 2018)
Opublikował: Mariusz Gębicki (13 lutego 2018, 14:25:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 672