Obwieszczenie – podanie do publicznej wiadomości informacji o prowadzonym postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko – Budowa chlewni w miejscowości Rumunki Likieckie

Rogowo, dnia 15.09.2017 r.
Og.6220.9.2017
O B W I E S Z C Z E N I E

Mając na uwadze art. 30, art. 33 ust. 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405)  

WÓJT  GMINY  ROGOWO
Rogowo 51, 87-515 Rogowo
podaje do publicznej wiadomości informację,
że na wniosek 
Mariusza Janusza Przywitowskiego, Sadłowo 34, 09-320 Bieżuń
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego planowanego przedsięwzięcia: 
Budowa 2 zespołów budynków inwentarskich – 10 chlewni o obsadzie 20.000 sztuk oraz 10 chlewni o obsadzie 19.500 sztuk tucznika tj. łącznie 2.765 DJP w systemie rusztowym wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działkach o nr ewid. 20/1, 33, 35, 36, 45, 62 i 70/1 w miejscowości Rumunki Likieckie, gm. Rogowo

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone jest do przedsięwzięć wyszczególnionych w § 2 ust. 1 pkt 51) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71), a więc zgodnie z przepisami tego rozporządzenia zaliczone jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
Biorąc powyższe pod uwagę, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405), planowana realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W ramach prowadzonego postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo.
Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-950 Bydgoszcz (uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia), Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz (opinia), Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń (opinia organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego).

Informuję się, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy. Dokumentacja sprawy wyłożona jest w Ref. Ogólnym (pok. nr 16) Urzędu Gminy w Rogowie,  Rogowo 51, 87-515 Rogowo w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7.15 - 15.15; wtorek w godzinach 7.15 - 16.15; piątek w godzinach 7.15 - 14.15.
 
Ponadto informuję się, że istnieje możliwość składania wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie. 
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski wnoszone w formie pisemnej mogą być przesłane na adres Urzędu Gminy w Rogowie  lub też mogą być złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w Rogowie (pok. nr 10).  Uwagi i wnioski wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy przesłać na następujący adres mailowy Urzędu Gminy w Rogowie: ugrogowo@rogowo.pl.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
W chili obecnej przedłożony został Raport oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 
Jeżeli w sprawie dojdą kolejne dokumenty dotyczące oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko wyznaczony zostanie kolejny termin do składania uwag i wniosków.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rogowo.
metryczka


Wytworzył: Barbara Nowakowska - Wójt (15 września 2017)
Opublikował: Mariusz Gębicki (15 września 2017, 12:00:39)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (15 września 2017, 12:03:01)
Zmieniono: poprawiono tytuł

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 943