Wydanie decyzji - Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, tj. studni głębinowej nr 1 do głębokości 86,0 m, o wydajności do Q=20,0 m3/h

Rogowo, dnia 17.05.2017 r.
Og.6220.4.2017
O B W I E S Z C Z E N I E
Mając na uwadze art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2016 poz. 353)  

WÓJT  GMINY  ROGOWO
podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek 
Hodowla Bylin Kock Spółka Jawna, Nowy Kobrzyniec 22, 87-515 Rogowo

wydana została przez Wójta Gminy Rogowo 
decyzja z dnia 17 maja 2017 r. znak: Og.6220.4.2017
o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego przedsięwzięcia: 

Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, tj. studni głębinowej nr 1 do głębokości 86,0 m, o wydajności do Q=20,0 m3/h zlokalizowanej w miejscowości Nowy Kobrzyniec, gm. Rogowo, pow. Rypiński, woj. kujawsko-pomorskie na terenie działki o nr ewid. 69/5 – obręb Nowy Kobrzyniec 0015Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone jest do przedsięwzięć wyszczególnionych § 3 ust.1 pkt 70) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71), a wiec zgodnie z przepisami tego rozporządzenia zaliczone jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Biorąc powyższe pod uwagę, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353), planowana realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Biorąc pod uwagę właściwość miejscową oraz właściwość rzeczową tj. art. 75 ust. 1 pkt 4) w/w ustawy właściwym organem do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego jest Wójt Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo.

Informuję się, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z całą dokumentacją sprawy.
Decyzja oraz dokumentacja sprawy wyłożona jest w Ref. Ogólnym (pok. nr 16) Urzędu Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7.15 - 15.15; wtorek w godzinach 7.15 - 16.15; piątek w godzinach 7.15 - 14.15.

a/a AC

metryczka


Wytworzył: Barbara Nowakowska - Wójt (17 maja 2017)
Opublikował: Mariusz Gębicki (19 maja 2017, 08:39:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 364