Budowa farmy fotowoltaicznej „Czumsk I” o mocy do 1 MW

Rogowo, dnia 28.04.2017 r.
Og.6220.7.2017
O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJT  GMINY  ROGOWO
podaje do publicznej wiadomości,
że na wniosek 
Madruga Sp. z o.o. ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa 
toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego planowanego przedsięwzięcia:
Budowa farmy fotowoltaicznej „Czumsk I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miej-scowości Czumsk Duży, gmina Rogowo, powiat rypiński, województwo kujawsko-pomorskie na terenie działki o nr ewidencyjnym 69 (farma z infrastrukturą), 151 (zjazd) obręb ewidencyjny Czumsk Duży, gmina Rogowo

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone jest do przedsięwzięć wyszczególnionych w § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71), a wiec zgodnie z przepisami tego rozporządzenia zaliczone jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Biorąc powyższe pod uwagę, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), planowana realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo.
Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania ewentualnych uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-950 Bydgoszcz oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Warszawska 40a, 87-500 Rypin.

Informuję się, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy. Dokumentacja sprawy wyłożona jest w Ref. Ogólnym (pok. nr 16) Urzędu Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7.15 - 15.15; wtorek w godzinach 7.15 - 16.15; piątek w godzinach 7.15 - 14.15.
 
Ponadto informuję się, że istnieje możliwość składania wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie. Jeżeli zostanie postanowione o potrzebie przeprowadzania ocena oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie będzie można również składać w ramach prowadzonej oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450 z późn. zm.). Uwagi i wnioski wnoszone w formie pisemnej mogą być przesłane na adres Urzędu Gminy Rogowo  lub też mogą być złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w Rogowie (pok. nr 10).  Uwagi i wnioski wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy przesłać na następujący adres mailowy Urzędu Gminy Rogowo: ugrogowo@rogowo.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rogowo.
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
- zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo, na następującej
  stronie: www.bip.rogowo.pl.
- wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo.
- wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń w miejscowości Czumsk Duży

a/a AC

metryczka


Wytworzył: Barbara Nowakowska - Wójt (8 maja 2017)
Opublikował: Mariusz Gębicki (8 maja 2017, 08:41:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 493