UWAGA: USUWAMY AZBEST !!! Edycja 2017

UWAGA: USUWAMY AZBEST !!! Edycja 2017

I n f o r m a c j a  
W ó j t a    G m i n y    R o g o w o
skierowana do właścicieli obiektów położonych na terenie GMINY ROGOWO
dotycząca możliwości uzyskania dofinansowania na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest


Uprzejmie informuję, że Gmina Rogowo planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o uzyskanie w 2017 roku dotacji na zadania realizowane na terenie Gminy Rogowo związane z utylizacją azbestu w ramach uruchomionego Programu utylizacji azbestu Edycja 2017.

Dofinansowanie udzielane będzie na przedsięwzięcia w zakresie:
-    demontażu pokrycia dachowego zawierającego azbest, czyli wykonanego z płyt
     azbestowo-cementowych (tzw. eternitu) lub elewacji zawierających azbest,
-    transportu powstałych odpadów  niebezpiecznych zawierających azbest z miejsca rozbiórki
     do miejsca unieszkodliwienia,
-    przekazania do unieszkodliwiania odpadów  niebezpiecznych zawierających azbest
     powstałych z dokonanej rozbiórki.

W stosunku do lat poprzednich uległa zmiana wysokości dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Fundusz dofinansuje zadanie w wysokości do 70% kosztów (poprzednio do 100%), lecz nie więcej niż do 1000 zł do każdego 1 Mg (tony) unieszkodliwionych odpadów  niebezpiecznych zawierających azbest z powstałych z rozbiórki.
Pozostałe koszty, czyli do 30%, lecz nie więcej jak 428,57 zł za 1 Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest, pokryte zostaną ze środków budżetu Gminy Rogowo.
Nowe pokrycia dachowe zainteresowane osoby wykonać muszą już we własnym zakresie.

Obiekt, z którego planuje się usunąć wyroby zawierające azbest musi być ujęty w Gminnej bazie danych o wyrobach  zawierających azbest
Wyboru wykonawcy prac związanych odpowiednio z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest dokonać musi wyłącznie Gmina Rogowo, czyli Beneficjent pozyskanych środków z WFOŚiGW w Toruniu.
Dofinansowywane w 2017 roku zadanie powinno zostać zakończone do dnia 31 października 2017 r.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z  pokryć dachowych lub elewacji proszone są o składanie w Urzędzie Gminy w Rogowie stosownych wniosków według wzoru przygotowanego przez Urząd. Do wniosku należy dołączyć dokonane zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego lub uzyskaną decyzję o pozwoleniu na budowę oraz kopię mapy z zaznaczoną lokalizacją obiektu budowlanego.

Urząd Gminy w Rogowie przyjmować będzie przedmiotowe wnioski na dofinansowanie zadania do dnia 17 marca 2017 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Pana Andrzeja Ciborskiego – koordynatora realizacji Gminnego Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest (Urząd Gminy w Rogowie, pok. nr 16 w godzinach pracy urzędu, tel. 54 280 16 22).
Druk Wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rogowie pok. nr 16 lub pobrać z następującej strony internetowej: www.bip.rogowo.pl  zakładka: Ochrona środowiska pod zakładka: Aktualności i ogłoszenia lub ze strony www.rogowo.pl

Plik do pobrania Wniosek - wzór (54kB) word

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
metryczka


Wytworzył: Barbara Nowakowska -Wójt Gminy (9 lutego 2017)
Opublikował: Mariusz Gębicki (11 lutego 2017, 20:32:19)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (12 lipca 2017, 08:14:58)
Zmieniono: dodano informację o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 954