Wykonanie otworu studziennego nr 3 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Rogowo gm. Rogowo na działce oznaczonej nr geodezyjnym 358/1 miejscowość (obręb) Rogowo

Rogowo, dnia 23.01.2017 r.
Og.6220.6.2016
O B W I E S Z C Z E N I E
Mając na uwadze art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2016 poz. 353)  

WÓJT  GMINY  ROGOWO
podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek
Gminy Rogowo, Rogowo 51 , 87-515 Rogowo  

wydana została przez Wójta Gminy Rogowo
decyzja z dnia 23 stycznia 2017 r. znak: Og.6220.6.2016
o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego przedsięwzięcia:

Wykonanie otworu studziennego nr 3 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Rogowo gm. Rogowo na działce oznaczonej nr geodezyjnym 358/1 miejscowość (obręb) RogowoPrzedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone jest do przedsięwzięć wyszczególnionych § 3 ust.1 pkt 70) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71), a wiec zgodnie z przepisami tego rozporządzenia zaliczone jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Biorąc powyższe pod uwagę, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353), planowana realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Biorąc pod uwagę właściwość miejscową oraz właściwość rzeczową tj. art. 75 ust. 1 pkt 4) w/w ustawy właściwym organem do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego jest Wójt Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo.

Informuję się, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z całą dokumentacją sprawy.
Decyzja oraz dokumentacja sprawy wyłożona jest w Ref. Ogólnym (pok. nr 16) Urzędu Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7.15 - 15.15; wtorek w godzinach 7.15 - 16.15; piątek w godzinach 7.15 - 14.15.


Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
- zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo, na
   następującej stronie: www.bip.rogowo.pl.
-  wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo.
- wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń w miejscowości Rogowo

a/a AC

metryczka


Wytworzył: Bogumiła Zrębska z-ca wójta (23 stycznia 2017)
Opublikował: Mariusz Gębicki (23 stycznia 2017, 19:15:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 602