Decyzja... Przebudowa (budowa) drogi gminnej nr 120510C Lasoty – Karbowizna od km 0+000 do km 2+016

Rogowo, dnia 09.09.2016 r.
Og.6220.2.2016

O B W I E S Z C Z E N I E
Mając na uwadze art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2016 r. poz. 353 ze zm.)  

WÓJT  GMINY  ROGOWO
podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek
wniosek Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo   

wydana została przez Wójta Gminy Rogowo
decyzja z dnia 9 września 2016 r. znak: Og.6220.2.2016
o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego przedsięwzięcia:


Przebudowa (budowa) drogi gminnej nr 120510C Lasoty – Karbowizna
od km 0+000 do km 2+016


Droga zostanie pobudowana wzdłuż istniejącego pasa drogowego oznaczonego następującymi działkami:
1)    nr 297 (dr gm) obręb (miejscowość) Lasoty
2)    nr 261 (dr gm) obręb (miejscowość) Lasoty
Wzdłuż istniejącego pasa drogowego wydzielone zostaną nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego przedmiotowej drogi.
Według opracowanego projektu podziału nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego wykorzystane zostaną następujące działki wydzielone z nieruchomości przyległych do drogi:
Obręb (miejscowość) Lasoty:  
1)    nr 269/3 (wydzielona z działki nr 269/1); nr 273/1 (wydzielona z działki nr 273); nr 204/4 (wydzielona z działki nr 204/2); nr 276/1 (wydzielona z działki nr 276); nr 277/1 (wydzielona z działki nr 277); nr 278/1 (wydzielona z działki nr 278); nr 279/3 (wydzielona z działki nr 279/2); nr 203/1 (wydzielona z działki nr 203); nr 203/2 (wydzielona z działki nr 203); nr 202/2 (wydzielona z działki nr 202/1); nr 201/1 (wydzielona z działki nr 201); nr 200/1 (wydzielona z działki nr 200); nr 199/2 (wydzielona z działki nr 199/1); nr 205/1 (wydzielona z działki nr 205 (dr wew. doj.)); nr 206/1 (wydzielona z działki nr 206); nr 3069/8 (wydzielona z działki nr 3069/7); nr 207/1 (wydzielona z działki nr 207); nr 208/1 (wydzielona z działki nr 208); nr 298/2 (wydzielona z działki nr 298/1); nr 209/2 (wydzielona z działki nr 209/1); nr 313/1 (wydzielona z działki nr 313 (dr wew. doj.); nr 307/1 (wydzielona z działki nr 307); nr 210/1 (wydzielona z działki nr 210); nr 211/5 (wydzielona z działki nr 211/4); nr 305/1 (wydzielona z działki nr 305); nr 214/2 (wydzielona z działki nr 214/1); nr 310/1 (wydzielona z działki nr 310); nr 311/1 (wydzielona z działki nr 311); nr 215/1 (wydzielona z działki nr 215); nr 214/3 (wydzielona z działki nr 214/1); nr 211/6 (wydzielona z działki nr 211/4); nr 234/2 (wydzielona z działki nr 234/1); nr 255/5 (wydzielona z działki nr 255/3); nr 257/1 (wydzielona z działki nr 257); nr 239/3 (wydzielona z działki nr 239/2); nr 239/4 (wydzielona z działki nr 239/2); nr 262/1 (wydzielona z działki nr 262); nr 240/1 (wydzielona z działki nr 240); nr 263/1 (wydzielona z działki nr 263).

Połączenie (skrzyżowanie) z drogą powiatową nr 2216C Nadróż – Pręczki może nastąpić w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej oznaczonego następującymi działkami geodezyjnymi:
 1)    nr 108/7 (dr pow) obręb Lasoty
 2)    nr 204/3 (dr pow) obręb Lasoty
 3)    nr 269/2 (dr pow) obręb Lasoty.
Połączenie (skrzyżowanie) z drogą powiatową nr 2215C Dylewo - Rogowo może nastąpić w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej oznaczonego następującymi działkami geodezyjnymi:
 1)    nr 265 (dr pow) obręb Lasoty.

Skrzyżowanie z publicznymi wewnętrznymi drogami dojazdowymi mogą nastąpić w obrębie działek:
-    nr 205/2 (dr wew. doj.) (wydzielona z działki nr 205 (dr wew. doj.)) obręb Lasoty
-    nr 313/2 (dr wew. doj.) (wydzielona z działki nr 313 (dr wew. doj.)) obręb Lasoty
-    nr 306 (dr wew. doj.) obręb Lasoty
-    nr 317 (dr wew. doj.) obręb Lasoty
-    nr 233 (dr wew. doj.) obręb Lasoty.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone jest do przedsięwzięć wyszczególnionych w § 3 ust. 1 pkt 60) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71), a wiec zgodnie z przepisami tego rozporządzenia zaliczone jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Biorąc powyższe pod uwagę, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), planowana realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Biorąc pod uwagę właściwość miejscową oraz właściwość rzeczową tj. art. 75 ust. 1 pkt 4) w/w ustawy właściwym organem do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego jest Wójt Gminy Rogowo.

Informuję się, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z całą dokumentacją sprawy.
Decyzja oraz dokumentacja sprawy wyłożona jest w Ref. Ogólnym (pok. nr 16) Urzędu Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7.15 - 15.15; wtorek w godzinach 7.15 - 16.15; piątek w godzinach 7.15 - 14.15.

a/a AC

metryczka


Wytworzył: Barbara Nowakowska -Wójt Gminy (9 września 2016)
Opublikował: Mariusz Gębicki (21 września 2016, 08:11:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 655