Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec - Czumsk Duży - gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogowo - Sosnowo ETAP 2 - od km 3+712,76 do km 8+392,00

Rogowo, dnia 16.08.2016 r.
Og.6220.4.2016
O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJT  GMINY  ROGOWO
podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek
Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie, ul. Strażacka 1, 87-500 Rypin
toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego planowanego przedsięwzięcia:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec - Czumsk Duży - gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogowo - Sosnowo ETAP 2 - od km 3+712,76 do km 8+392,00


Przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie istniejącego pasa drogowego przedmiotowej drogi powiatowej oznaczonego następującymi działkami geodezyjnymi:
1)    nr 390/2 (dr pow) miejscowość (obręb) Rogowo,
2)    nr 331 (dr pow) miejscowość (obręb) Rogowo,
3)    nr 324/16 miejscowość (obręb) Rogowo,
4)    nr 328/1 miejscowość (obręb) Rogowo,
5)    nr 336/4 miejscowość (obręb) Rogowo,
6)    nr 338/1 miejscowość (obręb) Rogowo,
7)    nr 329/1 miejscowość (obręb) Rogowo,
8)    nr 350/1 miejscowość (obręb) Rogowo,
9)    nr 330/1 miejscowość (obręb) Rogowo,
10)    nr 157 (dr pow) miejscowość (obręb) Świeżawy,
11)    nr 55 (dr pow) miejscowość (obręb) Sosnowo,
12)    nr 54/3 miejscowość (obręb) Sosnowo,
13)    nr 156/2 (dr pow) miejscowość (obręb) Sosnowo,
14)    nr 147/1 miejscowość (obręb) Sosnowo,
15)    nr 150/1 miejscowość (obręb) Sosnowo,
16)    nr 156/3 (dr pow) miejscowość (obręb) Sosnowo,
17)    nr 156/1 (dr pow) miejscowość (obręb) Sosnowo.

Połączenia (skrzyżowania) z innymi drogami powiatowymi, gminnymi i publicznymi wewnętrznymi drogami dojazdowymi mogą nastąpić w obrębie działek:
1)    nr 390/2 (dr pow) miejscowość (obręb) Rogowo
2)    nr 390/1 (dr pow) miejscowość (obręb) Rogowo
3)    nr 390/1 (dr pow) miejscowość (obręb) Rogowo
4)    nr 492 (dr gm) miejscowość (obręb) Rogowo
5)    nr 455 (dr doj) miejscowość (obręb) Rogowo
6)    nr 139/1 (dr pow) miejscowość (obręb) Sosnowo
7)    nr 139/2 (dr pow) miejscowość (obręb) Sosnowo.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone jest do przedsięwzięć wyszczególnionych w § 3 ust. 1 pkt 60) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71), a wiec zgodnie z przepisami tego rozporządzenia zaliczone jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Biorąc powyższe pod uwagę, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), planowana realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo.
Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Warszawska 40a, 87-500 Rypin.

Informuję się, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy. Dokumentacja sprawy wyłożona jest w Ref. Ogólnym (pok. nr 16) Urzędu Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7.15 - 15.15; wtorek w godzinach 7.15 - 16.15; piątek w godzinach 7.15 - 14.15.
 
Ponadto informuję się, że istnieje możliwość składania wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie. Jeżeli zostanie postanowione o potrzebie przeprowadzania ocena oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie będzie można również składać w ramach prowadzonej oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450 z późn. zm.). Uwagi i wnioski wnoszone w formie pisemnej mogą być przesłane na adres Urzędu Gminy Rogowo  lub też mogą być złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w Rogowie (pok. nr 10).  Uwagi i wnioski wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy przesłać na następujący adres mailowy Urzędu Gminy Rogowo: ugrogowo@rogowo.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rogowo.Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:

-    zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo, na
     następującej stronie: www.bip.rogowo.pl.
-    wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo.
-    wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń w miejscowości Rogowo, Świeżawy i Sosnowo
     a/a AC

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (16 sierpnia 2016)
Opublikował: Mariusz Gębicki (17 sierpnia 2016, 19:39:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 501