Powierzchniowa eksploatacja piasku skaleniowo-kwarcowego ze złoża o nazwie Huta Chojno ID

Rogowo, dnia 22.01.2016 r.
Og.6220.8.2014
O B W I E S Z C Z E N I E
Mając na uwadze art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)  
WÓJT  GMINY  ROGOWO
podaje do publicznej wiadomości,
że na wniosek
Iwony Dąbrowskiej
prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą
Zakład Handlowo-Usługowy Huta Chojno 1, 87-515 Rogowo
prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla następującego planowanego przedsięwzięcia:
Powierzchniowa eksploatacja piasku skaleniowo-kwarcowego ze złoża o nazwie Huta Chojno ID na terenie nieruchomości położonej w obrębie Huta Chojno oznaczonej działką nr 146/4 i nr 146/7
planowanego do realizacji przez Iwonę Dąbrowską (Wnioskodawcę)

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone jest do przedsięwzięć wyszczególnionych w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret 5 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), a więc zgodnie z przepisami tego rozporządzenia zaliczone jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia. Przedłożony został Raportu o oddziaływaniu na środowisko projektowanej eksploatacji kruszywa.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo.
Organem właściwym do opinii i dokonania uzgodnień dotyczących warunków realizacji przedsięwzięcia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie, ul. Warszawska 40a, 87-500 Rypin. Wójt Gminy Rogowo wystąpił o powyższe opinie/uzgodnienia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2015 r. znak: WOO.4242.89.2015.BW.3 uzgodnił realizację przedsięwzięcia określając przy tym pewne  warunki. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie w opinii wyrażonej pismem z dnia 30 czerwca 2015 r. znak: N.NZ-40-3-4/15 nie wzniósł uwag do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Informuję się, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy. Dokumentacja sprawy wyłożona jest w Ref. Ogólnym (pok. nr 16) Urzędu Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7.15 - 15.15; wtorek w godzinach 7.15 - 16.15; piątek w godzinach 7.15 - 14.15.
 
Ponadto informuję się, że w związku z tym, że składane były wyjaśnienia i uzupełnienia do przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, ponownie istnieje możliwość składania wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450 z późn. zm.). Uwagi i wnioski wnoszone w formie pisemnej mogą być przesłane na adres Urzędu Gminy Rogowo  lub też mogą być złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w Rogowie (pok. nr 10).  Uwagi i wnioski wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy przesłać na następujący adres mailowy Urzędu Gminy Rogowo: ugrogowo@rogowo.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rogowo.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
- zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo,
  na następującej stronie: www.bip.rogowo.pl.
- wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo.
- wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń w miejscowości Huta Chojno.

  a/a AC

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (22 stycznia 2016)
Opublikował: Mariusz Gębicki (2 lutego 2016, 09:02:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5145