Przebudowa drogi gminnej nr 120506C Nadróż (Czereśnie) od km 0+000 do km 1+597

Rogowo, dnia 04.01.2016 r.
Og.6220.12.2015

O B W I E S Z C Z E N I E


WÓJT  GMINY  ROGOWO
podaje do publicznej wiadomości,
że
w toczącym się na wniosek Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo
postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego planowanego przedsięwzięcia:

Przebudowa drogi gminnej nr 120506C Nadróż (Czereśnie) od km 0+000 do km 1+597Wójt Gminy Rogowo postanowieniem z dnia 04.01.2016 r. znak: Og.6220.12.2015 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W trakcie trwania postępowania Wójt Gminy Rogowo, przed rozstrzygnięciem  co do potrzeby ewentualnego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, pismem z dnia 8 grudnia 2015 r. znak: Og.6220.12.2015 wystąpił o opinię w tej sprawie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie.  
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 22 grudnia 2015 r. znak: WOO.4240.820.2015.HR wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie w piśmie z dnia 16 grudnia 2015 r. znak: N.NZ-40-3-7/15 również wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organy te opiniując co do potrzeby ewentualnego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględniły uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Informuję się, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy. Dokumentacja sprawy wyłożona jest w Ref. Ogólnym (pok. nr 16) Urzędu Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7.15 - 15.15; wtorek w godzinach 7.15 - 16.15; piątek w godzinach 7.15 - 14.15.
 


Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
-zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo, na
 następującej stronie: www.bip.rogowo.pl.
-wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo.
-wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń w miejscowości Nadróż
 
a/a AC

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (4 stycznia 2016)
Opublikował: Mariusz Gębicki (12 stycznia 2016, 21:16:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 513