Budowa drogi gminnej nr 120521C Rogowo-Rumunki Likieckie od km 5+356 do km 6+954

Rogowo, dnia 15.10.2015 r.
Og.6220.7.2015
O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJT  GMINY  ROGOWO
podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek
Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo
toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego planowanego przedsięwzięcia:
Budowa drogi gminnej nr 120521C Rogowo-Rumunki Likieckie od km 5+356 do km 6+954

Droga zostanie pobudowana wzdłuż istniejącego pasa drogowego oznaczonego następującymi działkami:
- nr 119 (dr gm) obręb (miejscowość) Rumunki Likieckie.
Wzdłuż istniejącego pasa drogowego wydzielone zostaną nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego przedmiotowej drogi.
Według opracowanego projektu podziału nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego wykorzystane zostaną następujące działki wydzielone z nieruchomości przyległych do drogi:
Obręb (miejscowość) Rumunki Likieckie:  
-    nr 106/1 (wydzielona z działki nr 106); nr 107/1 (wydzielona z działki nr 107); nr 3324/65 (wydzielona z działki nr 3324/42); nr 110/1 (wydzielona z działki nr 110); nr 114/1 (wydzielona z działki nr 114); nr 3324/67 (wydzielona z działki nr 3324/22); nr 117/1 (wydzielona z działki nr 117); nr 118/1 (wydzielona z działki nr 118); nr 150/1 (wydzielona z działki nr 150); nr 121/1 (wydzielona z działki nr 121); nr 122/1 (wydzielona z działki nr 122); nr 122/2 (wydzielona z działki nr 122); nr 123/1 (wydzielona z działki nr 123); nr 124/1 (wydzielona z działki nr 124); nr 125/6 (wydzielona z działki nr 125/2); nr 125/9 (wydzielona z działki nr 125/4 (dr pryw)); nr 125/7 (wydzielona z działki nr 125/2); nr 126/1 (wydzielona z działki nr 126); nr 127/1 (wydzielona z działki nr 127).
Budowa chodnika na wcześniejszym odcinku, miejsca połączeń  i skrzyżowań z innymi drogami oraz przebudowa przepustu dokonana zostanie w obrębie następujących działek geodezyjnych:
-    nr 371/1 (dr gm), nr 265 (dr gm), nr 372 (dr gm) obręb (miejscowość) Wierzchowiska; nr 111 (dr doj), nr 128 (dr doj) obręb (miejscowość) Rumunki Likieckie; nr 76 (ciek wodny), nr 88/1 (dr gm) obręb (miejscowość) Likiec gmina Skępe.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone jest do przedsięwzięć wyszczególnionych w § 3 ust. 1 pkt 60) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), a wiec zgodnie z przepisami tego rozporządzenia zaliczone jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Biorąc powyższe pod uwagę, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), planowana realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo.
Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Warszawska 40a, 87-500 Rypin.

Informuję się, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy. Dokumentacja sprawy wyłożona jest w Ref. Ogólnym (pok. nr 16) Urzędu Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7.15 - 15.15; wtorek w godzinach 7.15 - 16.15; piątek w godzinach 7.15 - 14.15.
 
Ponadto informuję się, że istnieje możliwość składania wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie. Jeżeli zostanie postanowione o potrzebie przeprowadzania ocena oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie będzie można również składać w ramach prowadzonej oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450 z późn. zm.). Uwagi i wnioski wnoszone w formie pisemnej mogą być przesłane na adres Urzędu Gminy Rogowo  lub też mogą być złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w Rogowie (pok. nr 10).  Uwagi i wnioski wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy przesłać na następujący adres mailowy Urzędu Gminy Rogowo: ugrogowo@rogowo.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rogowo.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (15 października 2015)
Opublikował: Mariusz Gębicki (15 października 2015, 13:42:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 552