Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ...

Rogowo, dnia 25.06.2015 r.
Og.6220.2.2015
O B W I E S Z C Z E N I E
Mając na uwadze art. 30, art. 33 ust. 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)
WÓJT  GMINY  ROGOWO
podaje do publicznej wiadomości,
że na wniosek
R. Power Sp z o.o., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego planowanego przedsięwzięcia:
Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 242 w miejscowości Rogówko
i przystąpiono do przeprowadzania oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko   

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone jest do przedsięwzięć wyszczególnionych w § 3 ust. 1 pkt 52) lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), a wiec zgodnie z przepisami tego rozporządzenia zaliczone jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo.
Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Warszawska 40a, 87-500 Rypin.

Postanowieniem z dnia 25.06.2015 r. znak: Og.6220.2.2015 Wójt Gminy Rogowo uchylił  postanowienie z dnia 14.052015 r. znak: Og.6220.2.2015, w którym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdził jednocześnie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, określając jednocześnie zakres raportu oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Tym samym przystąpiono do przeprowadzania oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Informuję się, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy. Dokumentacja sprawy wyłożona jest w Ref. Ogólnym (pok. nr 16) Urzędu Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7.15 - 15.15; wtorek w godzinach 7.15 - 16.15; piątek w godzinach 7.15 - 14.15.
 
Ponadto informuję się, że istnieje możliwość składania wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie. Termin do kiedy można składać wnioski i uwagi zostanie ogłoszony po przedłożeniu Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450 z późn. zm.). Uwagi i wnioski wnoszone w formie pisemnej mogą być przesłane na adres Urzędu Gminy Rogowo  lub też mogą być złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w Rogowie (pok. nr 10).  Uwagi i wnioski wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy przesłać na następujący adres mailowy Urzędu Gminy Rogowo: ugrogowo@rogowo.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rogowo.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
- zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo, na
  następującej stronie: www.bip.rogowo.pl.
- wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo.
- wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń w miejscowości Rogówko.
  a/a AC

metryczka


Wytworzył: Z-ca wójta - Bogumiła Zarębska (25 czerwca 2015)
Opublikował: Mariusz Gębicki (26 czerwca 2015, 09:35:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 797