UWAGA: USUWAMY AZBEST !!! Edycja 2015

UWAGA: USUWAMY AZBEST !!!
Edycja 2015

I n f o r m a c j a  
W ó j t a    G m i n y    R o g o w o
skierowana do właścicieli obiektów położonych na terenie GMINY ROGOWO
dotycząca możliwości uzyskania dofinansowania na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Uprzejmie informuję, że Gmina Rogowo planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o uzyskanie w 2015 roku dotacji na zadania realizowane na terenie Gminy Rogowo związane z utylizacją azbestu w ramach uruchomionego Programu utylizacji azbestu Edycja 2015.

Dofinansowanie udzielane będzie na przedsięwzięcia w zakresie:
-     demontażu pokrycia dachowego zawierającego azbest, czyli wykonanego z płyt azbestowo-
       cementowych (tzw. eternitu) lub elewacji zawierających azbest,
-     transportu powstałych odpadów  niebezpiecznych zawierających azbest z miejsca rozbiórki
       do miejsca unieszkodliwienia,
-      przekazania do unieszkodliwiania odpadów  niebezpiecznych zawierających azbest
       powstałych z dokonanej rozbiórki.
Wysokość dofinansowania wynosić będzie do 1000 zł do każdego 1 Mg (tony) unieszkodliwionych odpadów  niebezpiecznych zawierających azbest z powstałych z rozbiórki.
Nowe pokrycia dachowe zainteresowane osoby wykonać muszą już we własnym zakresie.

Obiekt, z którego planuje się usunąć wyroby zawierające azbest musi być ujęty w Gminnej bazie danych o wyrobach  zawierających azbest
Wyboru wykonawcy prac związanych odpowiednio z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest w ramach wnioskowanego o dofinansowanie przedsięwzięcia dokonać musi wyłącznie Gmina Rogowo, czyli Beneficjent pozyskanych środków z WFOŚiGW w Toruniu.
Dofinansowywane w 2015 roku zadanie powinno zostać zakończone do dnia 31 października 2015 r.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z  pokryć dachowych lub elewacji proszone są o składanie w Urzędzie Gminy w Rogowie stosownych wniosków według wzoru przygotowanego przez Urząd. Do wniosku należy dołączyć dokonane zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego lub uzyskaną decyzję o pozwoleniu na budowę oraz kopię mapy z zaznaczoną lokalizacją obiektu budowlanego.

Urząd Gminy w Rogowie przyjmować będzie przedmiotowe wnioski na dofinansowanie zadania do dnia 13 lutego 2015 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Pana Andrzeja Ciborskiego – koordynatora realizacji Gminnego Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest (Urząd Gminy w Rogowie, pok. nr 16 w godzinach pracy urzędu, tel. 54 280 16 22).
Druk Wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rogowie pok. nr 16 lub pobrać z następującej strony internetowej: www.bip.rogowo.pl  zakładka: Ochrona środowiska podzakładka: Aktualności i ogłoszenia.

Plik do pobrania Wniosek_Dofinansowanie usuwania azbestu (54kB) word
Plik do pobrania Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych (34kB) word
Plik do pobrania Oświadczenie_dysponowanie nieruchomością (40kB) word
Plik do pobrania Informacja o wyrobach zawierajacych azbest (52kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (9 stycznia 2015)
Opublikował: Mariusz Gębicki (14 stycznia 2015, 08:58:36)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (14 stycznia 2015, 09:52:49)
Zmieniono: dodano załączniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1272