Budowa drogi gminnej nr 120521C Rogowo – Rumunki Likieckie od km 4+400 do km ok. 5+400.

Rogowo, dnia 10.07.2014 r.
Og.6220.7.2014
O B W I E S Z C Z E N I E
Mając na uwadze art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.))
WÓJT  GMINY  ROGOWO
podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego planowanego przedsięwzięcia:
Budowa drogi gminnej nr 120521C Rogowo – Rumunki Likieckie
od km 4+400 do km ok. 5+400


Przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie pasa drogowego oznaczonego działką nr 265 (dr gm) obręb Wierzchowiska oraz w obrębie nieruchomości planowanych do wydzielenia na potrzeby poszerzenia istniejącego pasa drogowego z nieruchomości przyległych do drogi w obrębie Wierzchowiska.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone jest do przedsięwzięć wyszczególnionych w § 3 ust. 1 pkt 80) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397), a wiec zgodnie z przepisami tego rozporządzenia zaliczone jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo.
Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Warszawska 40a, 87-500 Rypin.

Informuję się, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy. Dokumentacja sprawy wyłożona jest w Ref. Ogólnym (pok. nr 16) Urzędu Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 715–1515.
 
Ponadto informuję się, że istnieje możliwość składania wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450 z późn. zm.). Uwagi i wnioski wnoszone w formie pisemnej mogą być przesłane na adres Urzędu Gminy Rogowo  lub też mogą być złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w Rogowie (pok. nr 10).  Uwagi i wnioski wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy przesłać na następujący adres mailowy Urzędu Gminy Rogowo: ugrogowo@rogowo.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rogowo.


Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
-     zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo, na
      następującej stronie: www.bip.rogowo.pl.
-     wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo.
-     wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wierzchowiska.

a/a AC

                                                                     Wójt Gminy Rogowo
                                                                                (-)
                                                                  mgr Barbara Nowakowska

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (10 lipca 2014)
Opublikował: Mariusz Gębicki (20 lipca 2014, 09:40:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 726