Budowa drogi gminnej nr 120515C Charszewo-Rogówko od km 0+000 do km ok. 1+180

Rogowo, dnia 06.12.2013 r.
Og.6220.5.2013
O B W I E S Z C Z E N I E
Mając na uwadze art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

WÓJT  GMINY  ROGOWO
podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek
Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo

wydana została decyzja z dnia 17 października 2013 r. znak: Og.6220.5.2013
o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego przedsięwzięcia:
Budowa drogi gminnej nr 120515C Charszewo-Rogówko od km 0+000 do km ok. 1+180,
planowanego do realizacji przez
Gminę Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone jest do przedsięwzięć wyszczególnionych w § 3 ust. 1 pkt 60) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), a wiec zgodnie z przepisami tego rozporządzenia zaliczone jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), planowana realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Informuję się, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z całą dokumentacją sprawy.

Jednocześnie informuję, że wcześniej tut. organ stwierdził w drodze postanowienia z dnia 19 września 2013 r. znak: Og.6220.5.2013 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Przed rozstrzygnięciem  co do potrzeby ewentualnego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia tut. organ wziął pod uwagę wyrażone wcześniej opinie w tej sprawie przez   Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2013 r. znak: WOO.4240.695.2013.KŚ wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie w piśmie z dnia 27 sierpnia 2013 r. znak: N.NZ-40-3-5/13 również wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Decyzja oraz dokumentacja sprawy dostępna jest w Ref. Ogólnym (pok. nr 16) Urzędu Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 715–1515.
 

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
-   zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo, na
    następującej stronie: www.bip.rogowo.pl.
-   wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo.
-   wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń w sołectwie Charszewo, Rogówko.
a/a AC

  
                                                                   Wójt Gminy Rogowo
                                                                              (-)
                                                              mgr Barbara Nowakowska

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (6 grudnia 2013)
Opublikował: Mariusz Gębicki (9 grudnia 2013, 09:34:31)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (9 września 2014, 09:21:59)
Zmieniono: poprawiono literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1339