UWAGA: USUWAMY AZBEST !!! Edycja 2013

UWAGA: USUWAMY AZBEST !!!
Edycja 2013

I n f o r m a c j a  
W ó j t a    G m i n y    R o g o w o
skierowana do właścicieli obiektów położonych na terenie GMINY ROGOWO
dotycząca możliwości uzyskania dofinansowania na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Uprzejmie informuję, że Gmina Rogowo planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o uzyskanie w 2013 roku dotacji na zadania realizowane na terenie Gminy Rogowo związane z utylizacją azbestu w ramach uruchomionego Programu utylizacji azbestu Edycja 2013.
Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone między innymi zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.
Dofinansowanie udzielane będzie na przedsięwzięcia w zakresie:
-    demontażu pokrycia dachowego zawierającego azbest, czyli wykonanego z płyt azbestowo-
     cementowych (tzw. eternitu) lub elewacji zawierających azbest,
-    transportu powstałych odpadów  niebezpiecznych zawierających azbest z miejsca rozbiórki
     do miejsca unieszkodliwienia,
-    przekazania do unieszkodliwiania odpadów  niebezpiecznych zawierających azbest
     powstałych z dokonanej rozbiórki.
Wysokość dofinansowania wynosić będzie do 1000 zł do każdego 1 Mg (tony) unieszkodliwionych odpadów  niebezpiecznych zawierających azbest z powstałych z rozbiórki.
Nowe pokrycia dachowe zainteresowane osoby wykonać muszą już we własnym zakresie.
Wyboru wykonawcy prac związanych odpowiednio z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest w ramach wnioskowanego o dofinansowanie przedsięwzięcia dokonać musi wyłącznie Gmina Rogowo, czyli Beneficjent pozyskanych środków z WFOŚiGW w Toruniu.
Dofinansowywane w 2013 roku zadanie powinno zostać zakończone (łącznie z przekazaniem odpadów do unieszkodliwiania) do dnia 20 listopada 2013 r.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z  pokryć dachowych lub elewacji proszone są o składanie w Urzędzie Gminy w Rogowie stosownych wniosków według wzoru przygotowanego przez Urząd. Do wniosku należy dołączyć dokonane zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego lub uzyskaną decyzję o pozwoleniu na budowę oraz kopię mapy z zaznaczoną lokalizacją obiektu budowlanego.

Urząd Gminy w Rogowie przyjmować będzie przedmiotowe wnioski na dofinansowanie zadania do dnia 8 lutego 2013 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u pana Andrzeja Ciborskiego – koordynatora realizacji Gminnego Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest (Urząd Gminy w Rogowie, pok. nr 16 w godzinach pracy urzędu, tel. 54 280 16 22 lub 54 280 16 23).
Druk Wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rogowie pok. nr 16 lub pobrać z następującej strony internetowej: www.bip.rogowo.pl  zakładka: Ochrona środowiska podzakładka: Aktualności i ogłoszenia.
Druki Wniosku o dofinansowanie dostępne będą także u każdego Sołtysa poszczególnych Sołectw Gminy Rogowo.

- Informacja - ogłoszenie (118kB) pdf

- ZGŁOSZENIE zamiaru wykonania robót budowlanych (37kB) word

- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (39kB) word

- W N I O S E K o przyznanie w 2013 roku dofinansowania (49kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (2 stycznia 2013)
Opublikował: Mariusz Gębicki (14 stycznia 2013, 11:46:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1807