Powierzchniowe wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa piaszczystego Huta Chojno – RK Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża ...

Rogowo, dnia 31.08.2012 r.

Og. 7624-10/10

O B W I E S Z C Z E N I E
Mając na uwadze art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

WÓJT  GMINY  ROGOWO
podaje do publicznej wiadomości,
że na wniosek

P.U.H. „ROMEX”
Krobia, ul. Dolina Drwęcy 2, 87-162 Lubicz

wydana została decyzja z dnia 28.06.2012 r. znak: Og. 7624-10/10
o środowiskowych uwarunkowaniach
dla następującego przedsięwzięcia:

Powierzchniowe wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa piaszczystego Huta Chojno – RK
Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża
na terenie nieruchomości położonej w obrębie Huta Chojno oznaczonej geodezyjne działką nr 83/2

planowanego przez Wnioskodawcę czyli P.U.H. „ROMEX”, Krobia, ul. Dolina Drwęcy 2, 87-162 Lubicz


Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone jest do przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 40) lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), w związku z powyższym kwalifikowane jest jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.


Informuję się, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z całą dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Decyzja oraz dokumentacja sprawy dostępna jest w Ref. Ogólnym (pok. nr 16) Urzędu Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 715–1515.
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
    zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo, na następującej stronie: www.bip.rogowo.pl.
    wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo.
    wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń miejscowości Huta Chojno

a/a AC


                                                                             Wójt Gminy Rogowo
                                                                                         (-)
                                                                         mgr Barbara Nowakowska

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (31 sierpnia 2012)
Opublikował: Mariusz Gębicki (31 sierpnia 2012, 14:40:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2543