Kopalnia kruszywa naturalnego „Pinino-Kobrzyniec” na terenie nieruchomości położonych w obrębie Nowy Kobrzyniec oznaczonych działką nr 1, nr 4/4, nr 4/6, nr 7...

Rogowo, dnia  24.07.2012 r.

Og. 7624-2/10
O B W I E S Z C Z E N I E
Mając na uwadze art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
WÓJT  GMINY  ROGOWO
zawiadamia strony, że

 w prowadzonym na wniosek
Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „LOTEK Sp. z o.o.
Mała Nieszawka, ul. Bydgoska 62, 87-103 Toruń
postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego przedsięwzięcia:
Kopalnia kruszywa naturalnego „Pinino-Kobrzyniec” na terenie nieruchomości położonych w obrębie Nowy Kobrzyniec oznaczonych działką nr 1, nr 4/4, nr 4/6, nr 7, nr 8, nr 14/2, nr 17/2 i na terenie nieruchomości położonych w obrębie Pinino oznaczonych działką nr 157/3, nr 142/1, nr 143/2, nr 143/3, nr 122/2
planowanego do realizacji przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LOTEK Sp. z o.o. (wnioskodawca)
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz,
postanowieniem z dnia 3 lipca 2012 r. znak: WOO.4242.21.2012.BW.3
dokonał uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
Na postanowienie nie służy zażalenie.

Informuję się, że istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotowym dokumentem. Dokument  wyłożony jest w Ref. Ogólnym (pok. nr 16) Urzędu Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 715–1515.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
- zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo, na
  następującej stronie: www.bip.rogowo.pl.
- wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo.
- wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń miejscowości Pinino.
- wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń sołectwa Kobrzyniec.

a/a AC

                                                                 Wójt Gminy Rogowo
                                                                           (-)
                                                             mgr Barbara Nowakowska

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (24 lipca 2012)
Opublikował: Mariusz Gębicki (30 lipca 2012, 21:41:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2123