wszczęte na wniosek Gminy Rogowo postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – budowa drogi gminnej Nr 120518C Stary Kobrzyniec - Rojewo w km od 0+000 do km 3+008

Starosta Rypiński
ul. Warszawska 38
87-500 Rypin
Rypin, 18 maja 2012 roku
AB.6741.1.2012OBWIESZCZENIE

    Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071z późn. zm. ), w związku z art. 11d ust. 9 pkt 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz.U. z 2008 r., Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 30 marca 2012 roku zostało wszczęte na wniosek Gminy Rogowo postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – budowa drogi gminnej Nr 120518C Stary Kobrzyniec - Rojewo w km od 0+000 do km 3+008 na działkach ozn. nr geod.:
- w m. Nowy Kobrzyniec: 128/ 1;
- w m. Stary Kobrzyniec: 152(dr), 171/1, 154/1, 155/1, 156/1, 209/2, 210/1, 231/1, 232/4, 232/6, 236/2, 238/1, 239/1, 108/7, 109/2, 122/29, 122/28, 122/26, 123/1, 124/7, 125/2, 126/2, 127/1, 129/2, 149/2, 150/2, 151/1;
- w m. Rogówko: 282 (dr), 283/1, 287/1, 284/1, 277/1, 280/1, 192/1, 281/1;
- w m. Rojewo: 519/1 (dr), 520/1, 521/1, 522/1, 927/1, 523/1, 524/1, 525/1, 527/1, 528/1, 529/1, 531/1, 530/1, 532/1, 534/1, 535/1, 536/1, 537/1, 538/1, 539/4, 542/1, 575/1, 616/1, 364/1, 365/1, 366/1, 367/1, 370/1, 371/1, 388/1, 390/1, 391/1, 392/1, 394/1, 395/1, 396/1, 397/1, 398/1, 399/1, 400/3, 401/1, 402/1, 403/1, 404/1, 405/1, 387/1, 433/7, 433/5
 
  Stronami postępowania w sprawie są właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, na których terenie zlokalizowana jest planowana inwestycja i nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.
   
  W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 i 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  ( tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późn. zm. ) strony mogą zapoznać się z treścią złożonego wniosku oraz składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące przedmiotowej sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Powiatowego Starostwie Powiatowym w Rypinie ul. Warszawska 38 pokój 106 w godzinach 7.30-15.30 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek) i 8.00-16.00 (wtorek) tel. (054) 280-39-18, w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

metryczka


Wytworzył: Starosta Rypiński (18 maja 2012)
Opublikował: Mariusz Gębicki (25 maja 2012, 13:11:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1473