string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XI/52/2011Rady Gminy Rogowoz dnia 29 grudnia 2011w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2012 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 166, 166 a, 184 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Uchwała nr XI/52/2011
Rady Gminy Rogowo
z dnia 29 grudnia 2011


w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 166, 166 a, 184 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)


Rada Gminy
uchwala, co następuje:                                    
§  1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 13.862.500 zł,  
          z tego:
          1)  dochody bieżące w kwocie 12.718.475 zł.
          2)  dochody majątkowe w kwocie 1.144.025 zł.
      2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)    dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości 2.081.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3
§  2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 17.069.500 zł,
           z tego:
           1)    wydatki bieżące w kwocie 12.059.500 zł.
           2)    wydatki majątkowe  w kwocie 5.010.000 zł.                     
      2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.       
      3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje w szczególności:      
          a)    wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
                 zadań zleconych ustawami w wysokości 2.081.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
      4. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę w roku budżetowym
          oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
      5.  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
           strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
      6. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie                   
          z załącznikiem Nr 6.
§ 3.1.Deficyt budżetu w kwocie 3.207.000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami  pochodzącymi z:
          1)    zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.207.000 zł.
          2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.471.177 zł i łączną kwotę
              planowanych rozchodów 1.264.177 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 4. 1.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych      
         w  kwocie 56.500 zł i wydatki na realizację zadań określonych w  gminnym programie
         profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 56.500 zł.
      2. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
          korzystanie ze środowiska na 2012 rok: wpływy w wysokości 8.000 zł; wydatki w
          wysokości 8.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§  5. Tworzy się rezerwy:
         1)    ogólną w wysokości 50.000 zł,
         2)    celową w wysokości 30.000 zł, z tego:
             a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 30.000 zł
§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz  emitowanych papierów
      wartościowych  na:
        1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł,
        2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 3.207.000 zł,
        3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych   
           oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.255.177 zł.
§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
        1) na finansowanie wydatków na inwestycje realizowane przez gminę w roku budżetowym,
            określone w załączniku Nr 4.
§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:
       1)    zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
         a)    sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł,
         b)    sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 3.207.000 zł,
         c)    spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
               oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.255.177 zł.

        2)    dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków
               między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym na uposażenia i
               wynagrodzenia ze stosunku pracy, za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych.  
        3)    udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 10.000 zł.
        4)    lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych
               bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku
           budżetowym 2012 w wysokości 300.000 zł, z tego:
        1)    gwarancji do kwoty 100.000 zł.
        2)    poręczeń do kwoty   200.000 zł.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem   1 stycznia 2012r.  i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo.
Na ogólną 15 radnych na sesji obecnych było 15. Za przyjęciem uchwały głosowało 15
radnych.


Plik do pobrania Załącznik nr 1 (477kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (1190kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (401kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 4 (61kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 5 (150kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 6 (39kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 7 (154kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 8 (51kB) pdf


metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (8 marca 2012, 13:27:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2349