string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XI/51/2011Rady Gminy Rogowoz dnia 29 grudnia 2011w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2012-2027 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157. poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Uchwała nr XI/51/2011
Rady Gminy Rogowo
z dnia 29 grudnia 2011


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2012-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157. poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


Rada Gminy postanawia:

§ 1
Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§ 2
Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015, zgodnie z Załącznikiem    Nr 2 do Uchwały.
§ 3
1.    Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały.
2.    Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 4
Traci moc uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo na lata 2011-2014 zmieniona: Zarządzeniem Nr 8/11 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29.03.2011 r., Uchwałą Nr VI/10/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 29.04.2011 r., Uchwałą Nr VII/19/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 14.06.2011 r., Uchwałą Nr IX/35/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 28.09.2011 r.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (281kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (129kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (8 marca 2012, 13:18:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2404