string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XI/49/2011Rady Gminy Rogowoz dnia 29 grudnia 2011w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rogowo na lata 2012-2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 142 poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 18 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; Dz. U. z 2011 r. Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777,Nr 21 poz. 113,Nr 217,poz.1281) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 ,Dz. U. z 2006 r. Nr 66 ,poz.469, Nr 120,poz.826 , z 2007 r. Dz. U. Nr 7, poz .48 ,Nr 82, poz.558 z 2009 r. Dz. U. Nr 18,poz .97,Nr 63,poz.520,Nr 92,poz.753,Nr 98,poz.817, z 2010 r. Nr 28,poz.146, Nr 143,poz.962,Nr 213,poz.1396,Nr 228,poz.1486,z 2011 r. Nr 63,poz.322 ,Nr105,poz.614 ,Nr 117,poz.678)

Uchwała nr XI/49/2011
Rady Gminy Rogowo
z dnia 29 grudnia 2011


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rogowo na lata 2012-2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 142 poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 18 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; Dz. U. z 2011 r. Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777,Nr 21 poz. 113,Nr 217,poz.1281) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 ,Dz. U. z 2006 r. Nr 66 ,poz.469, Nr 120,poz.826 , z 2007 r. Dz. U. Nr 7, poz .48 ,Nr 82, poz.558 z 2009 r. Dz. U. Nr 18,poz .97,Nr 63,poz.520,Nr 92,poz.753,Nr 98,poz.817, z 2010 r. Nr 28,poz.146, Nr 143,poz.962,Nr 213,poz.1396,Nr 228,poz.1486,z 2011 r. Nr 63,poz.322 ,Nr105,poz.614 ,Nr 117,poz.678)


uchwala się:


§ 1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rogowo na lata 2012 - 2016, stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (359kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (8 marca 2012, 09:49:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2117