string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XI/48/2011Rady Gminy Rogowoz dnia 29 grudnia 2011w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na 2012 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm .) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz .U. z 2006r Nr 123, poz. 858 z późn.zm )

Uchwała nr XI/48/2011
Rady Gminy Rogowo
z dnia 29 grudnia 2011


w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm .) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz .U. z 2006r Nr 123, poz. 858 z późn.zm )


uchwala się, co następuje :

§ 1. Zatwierdza się taryfę  za  zbiorowe  zaopatrzenie w wodę w wysokości  1,90 zł za 1 metr sześcienny plus  podatek VAT.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,  z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

---
1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17,  poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz.1218, z 2008r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011r Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281

2) zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007r  Nr 147, poz. 1033, z 2009r Nr 18, poz. 97, z 2010r Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (8 marca 2012, 09:46:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2394