string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XI/47/2011Rady Gminy Rogowoz dnia 29 grudnia 2011zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2011 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726))

Uchwała nr XI/47/2011
Rady Gminy Rogowo
z dnia 29 grudnia 2011


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726))


Rada Gminy uchwala,      
co następuje:

§ 1 W uchwale Nr III/11/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2011 rok zmienionej: Zarządzeniem Nr 6/11 Wójta Gminy Rogowo z dnia 21 marca 2011 r., Uchwałą Nr VI/9/11 Rady Gminy Rogowo z dnia               29 kwietnia 2011 r., Zarządzeniem Nr 18/11 Wójta Gminy Rogowo z dnia 20 maja 2011 r., Uchwałą Nr VII/18/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 czerwca 2011 r., Zarządzeniem Nr 21/11 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2011 r., Zarządzeniem Nr 23/11 Wójta Gminy Rogowo z dnia 12 lipca 2011 r., Uchwałą Nr VIII/27/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 lipca 2011 r., Zarządzeniem Nr 30A/11 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 sierpnia 2011 r., Uchwałą Nr IX/34/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 września 2011 r., Zarządzeniem Nr 37/11 Wójta Gminy Rogowo z dnia 7 października 2011 r., Zarządzeniem Nr 39/11 Wójta Gminy Rogowo z dnia 14 października 2011 r., Uchwałą Nr X/40/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 25 listopada 2011 r., Zarządzeniem Nr 45/11 Wójta Gminy Rogowo z dnia 12 grudnia 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:
1)    W § 1 ust. 1
 Dochody budżetu gminy na 2011 rok w wysokości 15.183.630 zł zwiększa się do kwoty 15.504.420, z tego:
1.    dochody bieżące z kwoty 13.400.153 zł zwiększa się do kwoty 13.725.193 zł.
2.    dochody majątkowe z kwoty 1.783.477 zł zmniejsza się do kwoty 1.779.227 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2)    W § 1 ust. 3 pkt 1
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 2.417.075 zł zwiększa się do kwoty 2.467.494 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
3)    W § 2 ust. 1
Wydatki budżetu gminy na 2011 rok w wysokości 20.450.928 zł zwiększa się do kwoty 20.771.718 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
4)    W § 2 ust. 1 pkt 1
Wydatki bieżące w wysokości 12.773.312 zł zwiększa się do kwoty 13.141.204 zł.
5)    W § 2 ust. 1 pkt 2
Wydatki majątkowe w wysokości 7.677.616 zł  zmniejsza się do kwoty 7.630.514 zł.
6)    W § 2 ust. 1 pkt 4
Określa się zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.
7)    W § 2 ust. 3 pkt a
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 2.417.075 zł zwiększa się do kwoty 2.467.494 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2
W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki      Nr 1, 2, 3, 4   do uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2010 roku.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (545kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (866kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (125kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 4 (124kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (8 marca 2012, 08:15:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2109