string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr X/46/2011Rady Gminy Rogowoz dnia 25 listopada 2011w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 Nr 142, poz 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r Nr 180. poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281), art. 6. ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada.1984r o podatku rolnym ( Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 , Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825 oraz z 2007r. Nr 109, poz. 747, z 2008r Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009r Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r ( M.P .Nr 95, poz.969 )

Uchwała nr X/46/2011
Rady Gminy Rogowo
z dnia 25 listopada 2011


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 Nr 142, poz 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r Nr 180. poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281), art. 6. ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada.1984r o podatku rolnym ( Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 , Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825 oraz z 2007r. Nr 109, poz. 747, z 2008r Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009r Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r ( M.P .Nr 95, poz.969 )


uchwala się, co następuje :

§ 1. Obniża się  cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w  Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011r
 w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r
 ( M.P..Nr 95, poz.969 )  z  kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 35 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (27 grudnia 2011, 15:16:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3453