string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr X/43/2011Rady Gminy Rogowoz dnia 25 listopada 2011w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2012 rok.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011r Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) oraz art.19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011r Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) , obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r (M.P. Nr 95, poz. 961)

Uchwała nr X/43/2011
Rady Gminy Rogowo
z dnia 25 listopada 2011


w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2012 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011r Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) oraz art.19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011r Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) , obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r (M.P. Nr 95, poz. 961)


uchwala się, co następuje :
§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych, od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie gminy Rogowo w 2012 roku w wysokościach określonych w załączniku do niniejszej uchwały .
    
§ 2. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie 728,64 zł.
§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 4.1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez sołtysów z terenu danej wsi.
     2. Pobrane kwoty opłaty targowej inkasenci odprowadzają do kasy Urzędu
Gminy w Rogowie, nie rzadziej niż raz w miesiącu, w terminie do 5 dnia  następnego miesiąca.
     3. Wynagrodzenie za czynności inkasa ustala się w wysokości 50%  kwoty pobranej opłaty targowej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (18kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (27 grudnia 2011, 15:07:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2395