string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr X/42/2011Rady Gminy Rogowoz dnia 25 listopada 2011w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r Nr 142, poz 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz.. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011r Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011r Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 ), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r ( M.P. Nr 95, poz. 962), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r ( M.P Nr 95, poz. 961 )

Uchwała nr X/42/2011
Rady Gminy Rogowo
z dnia 25 listopada 2011


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r Nr 142, poz 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz.. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011r Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011r Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 ), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r ( M.P. Nr 95, poz. 962), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r ( M.P Nr 95, poz. 961 )


uchwala się, co następuje :


§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych :
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
a)powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                 779 zł
b)powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                     1 300 zł
c)powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                           1 300 zł

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej
a)równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton           
-o liczbie osi – dwie                                                             2 978 zł    
-o liczbie osi – trzy                                                              2 978 zł    
-o liczbie osi – cztery i więcej                                                2 978 zł     
b)równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton
- o liczbie osi – dwie                                                            1 750 zł    
-o liczbie osi – trzy                                                              1 750 zł
-o liczbie osi – cztery i więcej                                                2 978 zł    
c)równej lub wyższej niż 26 ton
- o liczbie osi – dwie                                                            2 978 zł    
- o liczbie osi – trzy                                                             2 978 zł      
-o liczbie osi – cztery i więcej                                                2 978 zł

3) od samochodów ciężarowych  z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej  
a)równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton         
-o liczbie osi – dwie                                                            1 750 zł    
-o liczbie  osi – trzy                                                            1 750 zł     
-o liczbie osi – cztery i więcej                                               2 978 zł    
b)równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton
- o liczbie osi – dwie                                                           1 950 zł    
-o liczbie osi – trzy                                                             2 978 zł    
-o liczbie osi – cztery i więcej                                               2 978 zł     
c)równej lub wyższej niż 26 ton
- o liczbie osi – dwie                                                           2 978 zł
- o liczbie osi - trzy                                                            2 978 zł
-o liczbie osi – cztery i więcej                                               2 978 zł
        
4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
a)od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton                                            1 820 zł    
b)od 5,5 tony i poniżej 9 ton                                               1 820 zł     
c)od 9 ton i poniżej 12 ton                                                  1 820 zł     
5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
-o liczbie osi – dwie                                                           2 302 zł    
-o liczbie osi – trzy                                                            2 302 zł
b)równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
-o liczbie osi – dwie                                                           2 302 zł    
-o liczbie osi – trzy                                                            2 302 zł  
c) wyższej niż 36 ton
-o liczbie osi – dwie                                                           1 850 zł     
-o liczbie osi – trzy                                                            2 978 zł
    
6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
-o liczbie osi – dwie                                                          2 302 zł
-o liczbie osi – trzy                                                           2 302 zł
b)równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
-o liczbie osi – dwie                                                          2 302 zł    
-o liczbie osi – trzy                                                           2 302 zł     
c) wyższej niż 36 ton
-o liczbie osi – dwie                                                          2 978 zł
-o liczbie osi – trzy                                                           2 978 zł
    
7) od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :
-od 7 ton i poniżej 12 ton                                                  1 560 zł
    
8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równorzędne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
-o liczbie osi – jedna                                                        1 820 zł    
-o liczbie osi – dwie                                                          1 820 zł    
-o liczbie osi – trzy                                                           1 820 zł    
b)równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
-o liczbie osi – jedna                                                        1 820 zł    
-o liczbie osi – dwie                                                          1 250 zł     
-o liczbie osi – trzy                                                           1 820 zł
c) wyższej niż 36 ton
- liczbie osi – jedna                                                          2 302 zł
-o liczbie osi – dwie                                                          1 550 zł     
-o liczbie osi - trzy                                                           1 550 zł
    
9) od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
a)równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
-o liczbie osi – jedna                                                       750 zł     
-o liczbie osi – dwie                                                         1 820 zł    
-o liczbie osi – trzy                                                          1 820 zł    
b)równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie
-o liczbie osi – jedna                                                      1 820 zł    
-o liczbie osi – dwie                                                        1 820 zł
-o liczbie osi - trzy                                                         1 820 zł
c) wyższej niż 36 ton
- o liczbie osi – jedna                                                    2 302 zł
-o liczbie osi – dwie                                                       2 302 zł     
-o liczbie osi – trzy                                                        2 302 zł
    
10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :
a)mniej niż 30 miejsc                                                     1 820 zł    
b)równej lub wyższej niż 30 miejsc                                    2 302 zł    


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (27 grudnia 2011, 15:00:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2523