string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr X/41/2011Rady Gminy Rogowoz dnia 25 listopada 2011w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo.Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm )

Uchwała nr X/41/2011
Rady Gminy Rogowo
z dnia 25 listopada 2011


w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm )


uchwala się, co następuje :

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr VIII/30/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 lipca 2011r w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia
od opłat , jak również tryb ich pobierania .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

____
zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17,  poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 , z 2009r Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281


metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (27 grudnia 2011, 14:45:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2148