string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr X/39/2011Rady Gminy Rogowoz dnia 25 listopada 2011w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679,Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475)

Uchwała nr X/39/2011
Rady Gminy Rogowo
z dnia 25 listopada 2011


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679,Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475)


uchwala się co następuje:

§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:
     1) określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) stanowiący
         załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
     2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr
         2 do niniejszej uchwały,
     3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości –
         „Dane o nieruchomościach” (ZN-1/A) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny:
     1) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 4
         do niniejszej uchwały,
     2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 5 do
         niniejszej uchwały,
     3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny – „Dane o
         nieruchomościach rolnych” (ZR-1/A) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
§ 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:
     1) określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 7
         do niniejszej uchwały,
     2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 8 do
         niniejszej uchwały,
     3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny – „Dane o
         nieruchomościach leśnych” (ZL-1/A) stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/29/04 Rady Gminy w Rogowie z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych i informacji podatkowych  ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 127, poz. 2286 z 2004r).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

___________
1* Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
     Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.


Plik do pobrania Uchwała nr X/39/2011 (41kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (58kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (63kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH (49kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 4 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO (57kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 5 - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (66kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 6 - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH (48kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 7 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (51kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 8 - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (54kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 9 - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH (49kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (27 grudnia 2011, 14:07:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3070