string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr X/38/2011Rady Gminy Rogowoz dnia 25 listopada 2011w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, 41, 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 142 poz. 1591, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz.U. 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; Dz.U. z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz. 1381; Dz.U. z 2008 r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505; Dz.U. z 2009 r. Nr 19 poz. 100 i 101, Nr 86 poz. 720, Nr 168 poz. 1323; Dz.U. z 2010 r. Nr 106 poz. 675, Nr 152 poz. 1018, Nr 225 poz. 1466; Dz.U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13, Nr 159, poz. 945)

Uchwała nr X/38/2011
Rady Gminy Rogowo
z dnia 25 listopada 2011


w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, 41, 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 142 poz. 1591, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz.U. 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; Dz.U. z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz. 1381; Dz.U. z 2008 r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505; Dz.U. z 2009 r. Nr 19 poz. 100 i 101, Nr 86 poz. 720, Nr 168 poz. 1323; Dz.U. z 2010 r. Nr 106 poz. 675, Nr 152 poz. 1018, Nr 225 poz. 1466; Dz.U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13, Nr 159, poz. 945)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze gminy
      Rogowo na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną
      dróg dotyczące:
         1)    prowadzenia robót w pasie drogowym;
         2)    umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
                z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
         3)    umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami
                zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
         4)    zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w
                pkt 1-3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w §
          1 pkt 1 i 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajmowania:
         1)    przy zajęciu jezdni do 50% - 3,00 zł;
         2)    przy zajęciu 50% jezdni i powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 5,00 zł.
2. Stawkę określoną w ust. 1 pkt 1 stosuje się do jezdni, chodników, placów, zatok postojowych
    i autobusowych, a dla pozostałych elementów pasa drogowego ustala się stawkę opłaty za
    każdy dzień zajmowania 1 m2 pasa drogowego w wysokości - 3,00 zł.
§ 3. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi
      gminnej zajętego przez rzut poziomy urządzeń, o których mowa w § 1 pkt 2:
         1)    poza obszarem zabudowanym - 100,00 zł
         2)    w obszarze zabudowanym - 150,00 zł.
§ 4. Ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego drogi
      gminnej w celu, o którym mowa w § 1 pkt 3:
         1)    za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu
                handlowego lub usługowego:
             a)    usytuowanego poza terenem zabudowanym - 1,00 zł,
             b)    usytuowanego w terenie zabudowanym - 2,00 zł;
         2)    za każdy dzień zajmowania 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut
                poziomy innych obiektów - 1,00 zł;
         3)    za każdy dzień zajmowania pasa drogowego związanego z umieszczeniem 1 m2
                powierzchni reklamy- 2,00 zł.
§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
      Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Plik do pobrania Uchwała nr X/38/2011 (39kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (27 grudnia 2011, 13:43:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2943