string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr IX/37/2011Rady Gminy Rogowoz dnia 28 września 2011w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak również tryb ich pobierania. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz.1759 z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113) oraz art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U..z 2009r Nr 175, poz. 1362,Nr 65, poz. 554, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551 , Nr.219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010r Nr 28, poz. 146 , Nr 40., poz. 229 ,Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 , z 2011r. Nr 81, poz. 440 i Nr 106, poz. 622 )

Uchwała nr IX/37/2011
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 września 2011


w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak również tryb ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz.1759 z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113) oraz art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U..z 2009r Nr 175, poz. 1362,Nr 65, poz. 554, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551 , Nr.219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010r Nr 28, poz. 146 , Nr 40., poz. 229 ,Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 , z 2011r. Nr 81, poz. 440 i Nr 106, poz. 622 )uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2.
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo. 

§ 3.
 Traci moc Uchwała Nr XV/15/04 Rady Gminy w Rogowie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania ( Dz.Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 95, poz. 1661 z 2004r ) 

§ 4.
 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego . 

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (42kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (23 listopada 2011, 10:19:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2784