string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr IX/36/2011Rady Gminy Rogowoz dnia 28 września 2011w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadań: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2225C – St.Kobrzyniec – Czumsk Duży – granica województwa/Szczutowo/ od km 8+350 do km 10+350 – mb 2000 (odc. Sosnowo – Kosiory)”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2226C Rogowo – Wymyślin od km 4+600 do km 4+965 – mb 365 (poszerzenie drogi) Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. )

Uchwała nr IX/36/2011
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 września 2011


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadań: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2225C – St.Kobrzyniec – Czumsk Duży – granica województwa/Szczutowo/ od km 8+350 do km 10+350 – mb 2000 (odc. Sosnowo – Kosiory)”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2226C Rogowo – Wymyślin od km 4+600 do km 4+965 – mb 365 (poszerzenie drogi)

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. )


uchwala się co następuje:
 
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Rogowo pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań: pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2225C – St.Kobrzyniec – Czumsk Duży – granica województwa/Szczutowo/ od km 8+350 do km 10+350 – mb 2000 (odc. Sosnowo – Kosiory)”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2226C Rogowo – Wymyślin od km 4+600 do km 4+965 – mb 365 (poszerzenie drogi)
 
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej       ze środków budżetu Gminy Rogowo na rok 2011 w wysokości 230.445,41   zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych 41/100)
 
§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Rogowo i Powiatem Rypińskim. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Rogowo.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.
   
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVII/33/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 września 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2214 C Rypin-Pręczki od km 0+000 do km 5+496”.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (23 listopada 2011, 10:15:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2388