string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr IX/35/2011Rady Gminy Rogowoz dnia 28 września 2011zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo.Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679) zmienionej Zarządzeniem Nr 8/11 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 marca 2011 r., Uchwałą Nr VI/10/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 kwietnia 2011 r., Uchwałą Nr VII/19/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 czerwca 2011 r.

Uchwała nr IX/35/2011
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 września 2011


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogowo.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679) zmienionej Zarządzeniem Nr 8/11 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 marca 2011 r., Uchwałą Nr VI/10/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 kwietnia 2011 r., Uchwałą Nr VII/19/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 14 czerwca 2011 r.Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1 Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rogowo na lata 2011-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2
Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plik do pobrania Uzasadnienie (35kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 (245kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (23 listopada 2011, 10:11:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2351