string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr IX/33/11 Rady Gminy Rogowoz dnia 28 września 2011w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy RogowoNa podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ; z 2004 r. Dz. U. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Dz. U. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635; z 2007 r. Nr 127 poz. 880; z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413; z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz.1043; z 2011 r. Nr 32 poz. 159, Nr 153 poz. 901) oraz art. 18, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 , Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 , Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 , Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 , Nr 40 poz.230; z 2011r. Nr 117 poz. 679, nr 134 poz. 777 , Nr 21 poz. 113)

Uchwała nr IX/33/11
Rady Gminy Rogowo
z dnia 28 września 2011


w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowo

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ; z 2004 r. Dz. U. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Dz. U. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635; z 2007 r. Nr 127 poz. 880; z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413; z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz.1043; z 2011 r. Nr 32 poz. 159, Nr 153 poz. 901) oraz art. 18, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 , Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 , Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 , Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 , Nr 40 poz.230; z 2011r. Nr 117 poz. 679, nr 134 poz. 777 , Nr 21 poz. 113)


Rada Gminy Rogowo uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowo, przyjętego Uchwałą Nr XX/1/2001 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 marca 2001r.

§ 2. Integralną częścią uchwały jest:
1) tekst zmiany studium, zawierający uwarunkowania i ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy, stanowiący załącznik Nr 1;
2) część graficzna zmiany studium – uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego (mapa w skali 1: 25 000), stanowiąca załącznik Nr 2
3) rysunek zmiany studium – kierunki zagospodarowania przestrzennego (mapa w skali 1: 25 000), stanowiąca załącznik Nr 3;
4) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu studium, stanowiące załącznik Nr 4.

§ 3. Podstawę opracowania stanowi uchwała Nr XVIII/33/08 Rady Gminy Rogowo z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowo.

§ 4. Zmiana studium obejmuje obszar gminy w jej granicach administracyjnych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plik do pobrania Uzasadnienie (39kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 1 - studium (1008kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (214kB) jpg
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (217kB) jpg
Plik do pobrania Załącznik nr 4 (27kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (23 listopada 2011, 09:37:18)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (13 lipca 2012, 11:27:29)
Zmieniono: dodano zal 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5642