Uchwała nr III/14/2010Rady Gminy Rogowoz dnia 30 grudnia 2010 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich.Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz § 12 ust. 2 Statutu Związku Gmin Rypińskich

Uchwała nr III/14/2010
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2010


w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich.

Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz § 12 ust. 2 Statutu Związku Gmin Rypińskich


uchwala się, co następuje :

 § 1. Wyznaczyć przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich w osobach radnych :

    1) Marek Długokęcki
    2) Tomasz Sińczak

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

____

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17,  poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (27 stycznia 2011, 21:13:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2025