string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr III/8/2010Rady Gminy Rogowoz dnia 30 grudnia 2010zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2010 rok.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835) oraz art. 166, 166a, 184 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277), w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Uchwała nr III/8/2010
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2010


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2010 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835) oraz art. 166, 166a, 184 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277), w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)


uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXX/57/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie  budżetu Gminy Rogowo na rok 2010 zmienionej:
- uchwałą Nr XXXI/1/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 18 lutego 2010 r.,
- uchwałą Nr XXXII/9/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 22 marca 2010 r.,
- zarządzeniem Nr 11/10 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2010 r.,
- uchwałą Nr XXXIII/16/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 26 kwietnia 2010 r.,
- uchwałą Nr XXXIV/21/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 maja 2010 r.,
- zarządzeniem Nr 23/10 Wójta Gminy Rogowo z dnia 17 czerwca 2010 r.,
- uchwałą Nr XXXV/26/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 czerwca 2010 r.,
- zarządzeniem Nr 24/10 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 czerwca 2010 r.,
- zarządzeniem Nr 32/10 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 lipca 2010 r.,
- uchwałą Nr XXXVI/28/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 sierpnia 2010 r.,
- zarządzeniem Nr 41/10 Wójta Gminy Rogowo z dnia 14 września 2010 r.,
- uchwałą Nr XXXVII/32/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 września 2010 r.,
- zarządzeniem Nr 44/10 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 września 2010 r.,
- zarządzeniem Nr 47/10 Wójta Gminy Rogowo z dnia 19 października 2010 r,
- uchwała Nr XXXVIII/39/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 8 listopada 2010 r,
- zarządzeniem Nr 51/10 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 listopada 2010 r,
- zarządzeniem Nr 56/10 Wójta Gminy Rogowo z dnia 15 grudnia 2010 r.
wprowadza się następujące zmiany:
1)  W § 1 ust.1
     Dochody budżetu gminy na 2010 rok w wysokości 15.446.660 zł zmniejsza się do 
     kwoty 15.006.957 zł, z tego:
1) dochody bieżące stanowią kwotę 14.086.299 zł,
2) dochody majątkowe z kwoty 1.360.421 zł zmniejsza się do kwoty 920.718 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.       
2)  W § 2 ust.1
     Wydatki budżetu gminy na 2010 rok w wysokości 16.234.284 zł zmniejsza się do
     kwoty 15.564.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3)  W § 2 ust.1 pkt 1
     Wydatki bieżące w wysokości 12.192.077 zł zwiększa się do kwoty 12.220.209 zł      
     w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z kwoty 6.014.869 zł zwiększa się do kwoty 6.026.145 zł.


4)  W § 2 ust.1 pkt 2
     Wydatki majątkowe w 2010 roku w wysokości 4.042.207 zł, zmniejsza się do
     kwoty 3.343.791 zł, w tym :
a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 4.042.207 zł zmniejsza się
do kwoty 3.343.791
zł.
5)  W § 2 ust. 4
      Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym z wyodrębnieniem
      wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2010-2012,
      zgodnie z załącznikiem 3(3a - zadania inwestycyjne w 2010 roku).     
6)   W § 4 ust. 1
      Deficyt budżetu z kwoty 787.624 zł zmniejsza się do kwoty 557.043 zł     
      i zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych
      w wysokości 557.043 zł.
7)   W § 4 ust. 2
      Przychody i rozchody określa załącznik Nr 4.
§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian  o których mowa w § 1 ulegają 
      zmianie załączniki Nr 1,2,6,6a,7  do uchwały Nr XXX/57/09 Rady Gminy
      Rogowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie  budżetu Gminy Rogowo
      na rok 2010.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.         
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plik do pobrania załącznik nr 1 (142kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 2 (557kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 3 (165kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 3a (163kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 4 (188kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (24 stycznia 2011, 14:47:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2191