Uchwała nr III/9/2010Rady Gminy Rogowoz dnia 30 grudnia 2010w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2010 związanych z realizacją zadań inwestycyjnych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami)

Uchwała nr III/9/2010
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2010


w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2010 związanych z realizacją zadań inwestycyjnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami)


uchwala się, co następuje:

§ 1 Rada Gminy Rogowo zaciąga długoterminowe zobowiązania w kwocie 565.963,73zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt  trzy złote 73/100 na zadanie:
1. „Przebudowa drogi gminnej nr 120508 C Nadróż-Kowalki od km 0+000 do km 0+567     w miejscowości Nadróż” w kwocie 322.426,50 zł z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółka z o.o. z siedzibą w Lipnie przy ul. Wojska Polskiego 8.
2. „Przebudowa drogi gminnej nr 120508C Nadróż-Kowalki od km 0+000 do km 0+567      w miejscowości Nadróż” w kwocie 2.713,02 zł z Bogusławem Martewiczem, zam. ul. Jaśminowa 8, 87-600 Lipno za sprawowanie nadzoru inwestorskiego.
3. „Budowa sportowych boisk wiejskich i miejsca rekreacji na terenie Gminy Rogowo”        w kwocie 235.824,21 zł  z SPORTPROJEKT Sp. Z o.o. ul Sosnowa 6 a, 71-469 Szczecin.
4. „Budowa sportowych boisk wiejskich i miejsca rekreacji na terenie Gminy Rogowo”        w kwocie 5.000 zł ze Zbigniewem Peplińskim zam. ul. Mławska 19/21, 87-500 Rypin za sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

§ 2
1. Zobowiązanie określone w § 1 pkt. 3 zostanie sfinansowane z przyznanej gminie 
pomocy finansowej, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata       2007-2013” w wysokości 146.200 zł, jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów 
kwalifikowalnych operacji oraz z dochodów własnych gminy (podatku od  
nieruchomości od osób prawnych) w 2011 roku.              
2. Zobowiązania określone w § 1 pkt. 1, 2 i 4 zostaną sfinansowane z dochodów własnych 
gminy (podatku od nieruchomości od osób  prawnych) w 2011 roku.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (24 stycznia 2011, 14:33:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3080