string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr III/11/2010Rady Gminy Rogowoz dnia 30 grudnia 2010w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2011 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Uchwała nr III/11/2010
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2010


w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)


Rada Gminy

uchwala, co następuje: 

§  1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości 14.634.033 zł,
z tego:
    1)  dochody bieżące w kwocie 13.002.507 zł.
    2)  dochody majątkowe w kwocie 1.631.526 zł.
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
    1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
        zleconych ustawami w wysokości 2.002.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3
§  2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 19.674.033 zł,
z tego:
    1) wydatki bieżące w kwocie 11.426.736 zł.
    2) wydatki majątkowe  w kwocie 8.247.297 zł.                    
2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.      
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje w szczególności:     
    a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
        zleconych ustawami w wysokości 2.002.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie                    z załącznikiem Nr 5.
§ 3.1.Deficyt budżetu w kwocie 5.040.000 zł, który zostanie pokryty przychodami  pochodzącymi z:
    1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.427.625 zł.
    2) zaciąganych pożyczek w kwocie 2.612.375 zł.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6.
§ 4. 1.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w  kwocie 61.600 zł i wydatki na realizację zadań określonych w  gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 61.600 zł.
2. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 3.000 zł i wydatki związane z działalnością na rzecz ochrony środowiska w kwocie 3.000 zł.
§  5. Tworzy się rezerwy:
    1) ogólną w wysokości 50.000 zł,
    2) celową w wysokości 30.000 zł, z tego:
        a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 30.000 zł
§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz
       emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.612.375 zł, z tego na:
     1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł,
     2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2.612.375 zł w tym: 
           na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących   
           z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.097.178 zł.
§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
      1) na finansowanie wydatków na inwestycje realizowane przez gminę w roku 
          budżetowym, określone w załączniku Nr 4.
§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:
    1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań,
        określonych w paragrafie 6 uchwały.
    2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków
        między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym na uposażenia i
        wynagrodzenia ze stosunku pracy, za wyjątkiem zmian kwot
        wydatków majątkowych.     
    3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
        niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku
           budżetowym 2011 w wysokości 300.000 zł, z tego:
    1) gwarancji do kwoty 100.000 zł.
    2) poręczeń do kwoty   200.000 zł.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2011 r.  i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo.

Na ogólną liczbę 15 radnych na sesji obecnych było 14. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 14 radnych.

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (495kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 (1654kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 (353kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 4 (88kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 5 (52kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 6 (142kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (24 stycznia 2011, 14:09:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2626